Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych.


Zamawiający: Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez: Firma Handlowo-Usługowa EL-BUD Leszek Wójcik, 32-825 Borzęcin 589 F.  

Cena:  275 310,34 zł

Okres gwarancji:  84 miesiące


Do pobrania pełna treść zawiadomienia: