Zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów z Małopolskiej Tarczy Antyykryzysowej

Gmina Wietrzychowice w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10  Osi Priorytetowej. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakupiła 10 laptopów dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach na wsparcie zajęć dydaktycznych umożliwiających zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19, na łączną kwotę 25 000,00 zł.