OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE w sprawie naboru na stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE w sprawie naboru na stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy

 

Forma zatrudnienia:               – umowa o pracę na czas określony – 1 etat

Okres zatrudnienia:                – od 1 kwietnia 2021 roku do 31 października 2021 roku

Wymagania, które powinien spełnić kandydat na pracownika gospodarczego:

 1. wykształcenie minimum zawodowe;
 2. niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 5. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. wysoka kultura osobista;
 4. preferowane posiadanie doświadczenia zawodowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. wykonywanie napraw, remontów i prac konserwacyjnych na terenach i obiektach należących do Gminy Wietrzychowice;
 2. koszenie trawy na terenach należących do Gminy Wietrzychowice,
 3. przycinanie drzew i krzewów,
 4. karczowanie samosiejek przy drogach gminnych;
 5. czyszczenie przepustów i rowów;
 6. utrzymywanie porządku wokół Urzędu Gminy, budynku Publicznego Przedszkola, budynku wielofunkcyjnego Urzędu Gminy, placów oraz chodników przylegających do nieruchomości;
 7. inne roboty zlecone przez przełożonych, związane z utrzymaniem w należytym porządku mienia komunalnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy wg wzoru dołączonego do ogłoszenia;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz stażu pracy;
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. oświadczenie o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika gospodarczego w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (Dziennik Podawczy), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik gospodarczy w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach” w terminie do dnia 19 marca 2021  roku do godziny 1400.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                          /-/

                                                                             mgr Tomasz Banek

 

 

Wietrzychowice, dnia 8 marca 2021 roku.


Do pobrania: