Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/ogloszenie-wojta-gminy-wietrzychowice-o-wynikach-przeprowadzonych-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-roku-o-dzialalno/
Export date: Sun Jan 24 0:14:11 2021 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.
1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był projekt UCHWAŁY RADY GMINY WIETRZYCHOWICE w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice, stanowiący załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o  przedmiotowym projekcie.


2. Forma i termin konsultacji:

Konsultację w formie pisemnej przeprowadzono w terminie od 27.02.2018 r. do 05.03.2018 r.


3. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie, organizacje mogące brać udział w konsultacji nie wniosły uwag i wniosków do ww. uchwały.


 

Wójt Gminy Wietrzychowice


/ - / mgr Tomasz Banek

Post date: 2018-03-06 10:49:41
Post date GMT: 2018-03-06 10:49:41