Gmina Wietrzychowice
https://wietrzychowice.pl/ogloszenie-wojta-gminy-wietrzychowice-o-przeprowadzeniu-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-roku-o-dzialalnosci-pozyt/
Export date: Sun Jun 20 12:15:55 2021 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice.
Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.

 1. Przedmiot i cel konsultacji: • Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice tj.:

  • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,

  • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wietrzychowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. • Celem konsultacji jest wyrażenia opinii i uwag dotyczących ww. projektów, które wraz z formularzem do konsultacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice www.wietrzychowice.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w zakładce Wójt - Ogłoszenia. 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: • Rozpoczęcie konsultacji: 07.08.2018 r.

 • Zakończenie konsultacji: 14.08.2018 r. do godz. 10.00. 1. Forma i zasięg terytorialny konsultacji: • Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

 • Opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19.

 • W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Wietrzychowice.


Wójt Gminy Wietrzychowice


/ - / mgr Tomasz Banek


Załączniki do pobrania:Post date: 2018-08-07 07:08:59
Post date GMT: 2018-08-07 07:08:59