OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. naboru na stanowisko: PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNYCH I PROMOCJI GMINY W URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 WIETRZYCHOWICE 19

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH
I PROMOCJI GMINY
W URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn.21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 poz. 1282)
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna lub studia podyplomowe w tym kierunku,
 • staż pracy: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej wynoszące co najmniej 1 rok,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność,
 • posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,
 • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, o narodowym zasobie archiwalnymi archiwum oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektach w których są świadczone usługi hotelarskie.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. W zakresie spraw ogólnych i prowadzenia obsługi sekretariatu:
 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania sekretariatu,
 • prowadzenie kancelarii Urzędu, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, prowadzenie dziennika podawczego,
 • prowadzenie obsługi poczty elektronicznej,
 • prowadzenie obsługi techniczno-biurowej narad i zebrań organizowanych przez Wójta,
 • prowadzenie dokumentacji zebrań wiejskich,
 • prowadzenie informacji w zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, udzielanie informacji o trybie załatwiania poszczególnych spraw w Urzędzie,
 • zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków,
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej (prowadzenie Książki kontroli).
 • przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania i wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń,
 • prowadzenie spraw związanych z kartami drogowymi,
 • nadzór nad aktualizacją wywieszek informacyjnych,
 • gospodarowanie pieczęciami urzędowymi; zamawianie, zabezpieczanie oraz prowadzenie ewidencji zakupu i kasacji,
 • prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników, zaopatrzenie pracowników w lekturę fachową zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem,
 • prowadzenie ewidencji „Księgozbioru”,
 • zapewnienie obsługi i zabezpieczenie łączności telefonicznej na po­trzeby Urzędu, (centrala telefoniczna, fax., telefony komór­kowe)
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zawierania umów o stażystów, o pracę dla absolwentów, o prace interwencyjne i publiczne,
 1. W zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • kontrola spełniania przez przedsiębiorców warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • kontrola terminowości i wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 1. W zakresie promocji gminy:
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Gminy Wietrzychowice, zamieszczanie serwisu informacyjno-fotograficznego z ważnych wydarzeń w gminie,
 • opracowywanie i popularyzowanie informacji o gminie, w tym opracowywanie, przygotowywanie materiałów promocyjnych w formie drukowanej i elektronicznej,
 • utrzymywanie kontaktów z massmediami celem zamieszczenia publikacji i informacji o działalności gminy,
 • współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych,
 • współdziałanie ze stowarzyszeniami na terenie gminy.
 1. W zakresie archiwum zakładowego:
 • prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu,
 • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych – nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
 • przyjmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
 • inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
 • przeprowadzanie instruktażu dla pracowników Urzędu w zakresie archiwizowania dokumentacji,
 • dokonywanie rejestracji oraz kontroli warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych lokalu archiwum zakładowego,
 • sporządzanie raportów z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa
 1. W zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy i usługach turystycznych:
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach oraz weryfikacja zgłoszeń,
 • dokonywanie wpisów do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 • prowadzenie ewidencji oraz zaszeregowania pól biwakowych.

4. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
 • praca w budynku urzędu oraz w terenie,
 • wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 • bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,
 • praca przy komputerze.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 1,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – załącznik nr 1,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym – załącznik nr 2,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego załącznik nr 1,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ukończone kursy, szkolenia,
 • wymagane świadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
 • kserokopie dokumentów złożonych w ofercie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach”.

7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (Dziennik Podawczy), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. organizacyjno-administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach” w terminie do dnia 19 marca 2021  roku do godziny 1400  /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

Wietrzychowice, dnia 8 marca 2021 roku.                                              

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                       /-/

                                                                                           mgr Tomasz Banek

 


Do pobrania: