Informacja o projekcie „Razem możemy więcej”

Zakończono I zadanie Projektu „Razem możemy więcej” aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice pod nazwą – Indywidualna diagnoza potrzeb uczestników oraz opracowanie ścieżek reintegracji. Przy udziale Pani Psycholog oraz Doradcy Zawodowego zostały opracowane indywidualne diagnozy potrzeb oraz ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dla 10 uczestników projektu. W ramach działań projektowych zawarto 10 kontraktów socjalnych. Przed nami kolejny etap projektu, w tym konkurs ofert na realizację zadania publicznego na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wyłonionemu w ramach konkursu realizatorowi zostaną zlecone zadania z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.