XXIII SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

26 listopada 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.)zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się w trybie zdalnym.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 16 listopada 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wietrzychowice na 2021 rok.
  2. planu pracy Rady Gminy Wietrzychowice na 2021 rok.
  3. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wietrzychowice na 2021 r.
  4. uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2020-2028
  6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wietrzychowice
  7. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na obszarze Gminy Wietrzychowice
  8. dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
  9. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
  10. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wietrzychowice
  11. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
  12. utworzenia Klubu „Senior +”
  13. ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku „Bajka” w Wietrzychowicach
  14. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
  15. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Zakończenie.

                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 Piotr Moskal

XX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

14 września 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 21 września 2020 r. o godz. 12.00. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2020 r.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2020 -2028
  3. połączenia samorządowych instytucji kultury
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Zakończenie.

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 Piotr Moskal

XIX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

25 sierpnia 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2020 rok.
  2. udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietrzychowicach.
  3. przyjęcia „programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wietrzychowice na lata 2020-2032.
  4. zmiany Uchwały nr XIII/113/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice,
  5. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/114/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia
   19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Zakończenie.

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 Piotr Moskal

 

 • 1
 • 2
 • 3