XXVI sesja Rady Gminy Wietrzychowice

23 marca 2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 9 lutego 2021 r.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wietrzychowice.
 7. Sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021r.,
 • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Wietrzychowice na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki
 • przyjęcia ”Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2030”
 • zmiany statutu Gminy Wietrzychowice
 • przystąpienia Gminy Wietrzychowice do Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska.
 • wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy Wietrzychowice pod działalność Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach.
 1. Zapytania i wnioski sołtysów
 2. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal

XXV SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

2 lutego 2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 9 lutego 2021 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji rady gminy w dniu 21.12.2020 r.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej .
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021r.,
 • zmiany uchwały nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028,
 • uchwalenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice”,
 • zmiany uchwały nr XX/168/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 września 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury,
 • przekazania wniosku Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wietrzychowicach,
 • rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach oraz Wójta Gminy Wietrzychowice,
 • uznania petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. za niezasługującą na uwzględnienie,
 • uznania petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. za niezasługującą na uwzględnienie,
 • przystąpienia Gminy Wietrzychowice do Programu „Wspieraj seniora” na 2021 r.
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

         6. Zapytania i wnioski sołtysów.

         7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

         8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

         9. Zakończenie.

 

Przewodniczący rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal

 

 

XXIV SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

16 grudnia 2020
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu
  3 grudnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2020 r.,
 • uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2021 r.,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028,
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Wietrzychowice
 • zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • zmiany uchwały Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia
  16 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia żłobka na terenie gminy Wietrzychowice oraz nadania statutu.
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIII/114/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej uchwałą nr XIX/164/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zmian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania radnych
 3. Zakończenie

                                                                                   

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 Piotr Moskal