XXIX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

22 lipca 2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2021 roku.

4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021 rok.

b) zmiany uchwały nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

9. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal

JEDNOGŁOŚNIE – ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

1 lipca 2021

Wczoraj podczas  Sesji Rady Gminy Wietrzychowice Wójt Gminy Pan Tomasz Banek uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Co roku Rada Gminy dokonuje oceny prac wykonanych w gminie wyrazem poparcia działań Wójta w ubiegłym roku, było jednogłośne głosowanie radnych “za” absolutorium.

XXVIII SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

23 czerwca 2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach
w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 11.00.

Mieszkańcy, którzy zgłoszą się do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2020r. będą wpuszczani pojedynczo na czas zadawania pytań.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2021 roku.
  4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
  5. Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu współpracy gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
  6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

a) przedstawienie raportu

b) debata nad raportem

c) uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wietrzychowice

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i zapoznanie się
z treścią uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Wietrzychowice,

b) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Gminy
w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok,

c) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wietrzychowice za 2020 rok,

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wietrzychowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,

e) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wietrzychowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021r.,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028,

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu,

11. Podjecie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wietrzychowice na rok szkolny 2021/2022,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/174/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia żłobka na terenie Gminy Wietrzychowice oraz nadania statutu,

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy  Wietrzychowice na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wietrzychowicach oraz Publicznego Żłobka Bajka w Wietrzychowicach

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wietrzychowice

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice,

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Demblin,

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jadowniki Mokre,

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Małe,

19. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały nr V/41/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Wielkie,

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/42/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowopole,

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pałuszyce,

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikorzyce,

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wietrzychowice,

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/46/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wola Rogowska.

25. Zapytania i wnioski sołtysów.

26. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

27. Wolne wnioski i zapytania radnych.

28. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal