XXV SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

2 lutego 2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 9 lutego 2021 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji rady gminy w dniu 21.12.2020 r.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej .
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021r.,
 • zmiany uchwały nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028,
 • uchwalenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice”,
 • zmiany uchwały nr XX/168/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 września 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury,
 • przekazania wniosku Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wietrzychowicach,
 • rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach oraz Wójta Gminy Wietrzychowice,
 • uznania petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. za niezasługującą na uwzględnienie,
 • uznania petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. za niezasługującą na uwzględnienie,
 • przystąpienia Gminy Wietrzychowice do Programu „Wspieraj seniora” na 2021 r.
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

         6. Zapytania i wnioski sołtysów.

         7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

         8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

         9. Zakończenie.

 

Przewodniczący rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal

 

 

XXIV SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

16 grudnia 2020
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu
  3 grudnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2020 r.,
 • uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2021 r.,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028,
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Wietrzychowice
 • zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • zmiany uchwały Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia
  16 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia żłobka na terenie gminy Wietrzychowice oraz nadania statutu.
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIII/114/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej uchwałą nr XIX/164/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zmian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania radnych
 3. Zakończenie

                                                                                   

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 Piotr Moskal

XXIII SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

26 listopada 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.)zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się w trybie zdalnym.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 16 listopada 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wietrzychowice na 2021 rok.
  2. planu pracy Rady Gminy Wietrzychowice na 2021 rok.
  3. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wietrzychowice na 2021 r.
  4. uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2020-2028
  6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wietrzychowice
  7. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na obszarze Gminy Wietrzychowice
  8. dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
  9. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
  10. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wietrzychowice
  11. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
  12. utworzenia Klubu „Senior +” w Jadownikach Mokrych
  13. ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku „Bajka” w Wietrzychowicach
  14. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
  15. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Zakończenie.

                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 Piotr Moskal

 • 1
 • 2
 • 3