KOLEJNE DOTACJE NA WAŻNE INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE

31 marca 2021

Szanowni mieszkańcy Gminy Wietrzychowice!

W dniu dzisiejszym doszły do nas bardzo dobre informacje. Miło jest nam poinformować, że pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie w kwocie 1 800 000,00 zł.

Kwotę tą udało się pozyskać dzięki złożonym wnioskom w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki będą wykorzystane na wkład własny do zadania:

 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody do przepustowości 1000m3/d  w  Wietrzychowicach – etap I. Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody wraz z technologią uzdatniania wody  w budynku-etap II – 1 100 000,00 zł

 

 • Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku urzędu gminy Wietrzychowice celem utworzenia centrum kongresowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych-  500 000,00 zł

 

 • Wzbogacanie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice m.in. wiaty- 200 000,00 zł

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Premierowi RP Panu Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie małej, ale aktywnej Gminy Wietrzychowice.

Dziękujemy wszystkim parlamentarzystom za udzieloną pomoc w pozyskaniu środków na wyżej wymienione inwestycje.

Dziękujemy Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmita oraz Panu Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi za przyznane Gminie Wietrzychowice środki finansowe.

Serdecznie dziękujemy również Posłom na Sejm RP: Panu Wiesławowi Krajewskiemu, Pani Annie Pieczarce oraz Panu Piotrowi Sakowi za wsparcie oraz duże zainteresowanie inwestycjami lokalnymi na terenie naszej gminy.

Składamy podziękowania dla Pani Wicewójt Sabiny Nowak oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy za zaangażowanie i pracę przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do pozyskania wyżej wymienionych środków finansowych.

Ogromnie się cieszymy, że dzięki bardzo dobrze napisanym wnioskom  przez Panią Wicewójt Sabinę Nowak, które uzyskały wysokie oceny, udało się pozyskać dofinansowanie na tak dużą kwotę.

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Żabnie w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 oraz funkcjonowaniem jednostki na dzień 31.03.2021 roku

31 marca 2021

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie każdego dnia realizują czynności dotyczące kontroli osób poddanych kwarantannie z terenów gminy Radłów, Żabno oraz Wietrzychowice. Na dzień 31.03.2021 roku było to 396 osób i jest to jedna z najwyższych wartości w ostatnim okresie czasu.
Z uwagi na zaistniałą sytuacją pandemiczną na bieżąco dokonywane są kontrole miejsc, gdzie mogą gromadzić się osoby niestosujące się do obowiązku zakrywania ust oraz nosa a także przeprowadzane są kontrole publicznych środków transportu oraz obiektów handlowo-usługowych. Wykonane kontrole doprowadziły do ujawnienia nieprawidłowości oraz uchybień, gdzie wobec sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne.

 

Z racji wprowadzonych obostrzeń funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie w okresie pierwszego kwartału przeprowadzili łącznie 735 interwencji dotyczących obostrzeń związanych
z sytuacją epidemiczną, gdzie mandatem karnym z art. 116 par 1a Kodeksu Wykroczeń ukarano 78 osób, które to nie przestrzegały zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych
w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie ponadto codziennie przeprowadzają również interwencje związane ze zgłoszeniami takimi jak: awantury domowe, zdarzenia drogowe, kradzieże, uszkodzenia mienia oraz szereg innych mających wpływ na bezpieczeństwo. W analogicznym okresie czasu do roku poprzedniego, ilość interwencji jest na podobnym poziomie.

Należy zaznaczyć, że w pierwszym kwartale 2021 roku dużą skutecznością wykazali się funkcjonariusze Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Żabnie którzy zatrzymali sprawców do m. innymi: 12 włamań, 3 kradzieży, rozboju a także do uszkodzeń mienia, bójek oraz pobić.


Aktywnością również wykazali się funkcjonariusze Ogniwa ds. Prewencji, którzy w analogicznym okresie zatrzymali 29 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, 15 osób poszukiwanych oraz 14 nietrzeźwych kierujących.     

 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny Komendant Komisariatu Policji w Żabnie przypomina, że  sprawy są zgłaszane i załatwiane wyłącznie:

 • telefonicznie pod nr telefonu  47 831 2420 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)
 • pocztą elektroniczną pod adres: kp-zabno@tarnow.policja.gov.pl
 • pisemnie na adres jednostki, ul. Sieradzka 19, 33-240 Żabno
 • osobiście – tylko w nagłych i wyjątkowych sytuacjach

Ponadto w przypadku nieobecności funkcjonariuszy zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 112

 

Korzystając z okazji w tym przedświątecznym okresie w imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Żabnie, składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom gminy Wietrzychowice aby świąteczny czas był przepełniony odpoczynkiem i wyjątkowymi spotkaniami w gronie najbliższych.

Życzę Państwu ponadto byście dążyli do tworzenia przyjacielskich więzi, które to wspólnie
z podjętymi przez nas działaniami przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku!

Komendant Komisariatu Policji w Żabnie podkom. Dominik Rzepecki

 

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2021

31 marca 2021

2 kwietnia będziemy świętować Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

 

Z tej okazji 2 kwietnia nasze serca zaświecą się na niebiesko! Kolorem niebieskim wyraźmy swoją solidarność z osobami z autyzmem. Włączając się w akcję Małopolskiego Oddziału PFRON, Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej „MADA” narysuj lub wytnij niebieskie serce, a w sercu napisz jedno z wielu ważnych haseł, np. AKCEPTACJA, ZROZUMIENIE, SZACUNEK, POMOC, EMPATIA – wartości, które powinniśmy promować nie tylko w kwietniu, ale przez cały rok! Zdjęcie wykonanego serca prześlij na adres jkoldras@pfron.org.pl Z otrzymanych zdjęć niebieskich serc utworzymy kolaż oraz galerię zdjęć, które zmieścimy na profilu Oddziału Małopolskiego PFRON na Facebook`u. Zdjęcia serc zamieszczajcie również 2 kwietnia na Waszych profilach w mediach społecznościowych i oznaczajcie hasztagiem #SerceDlaAutyzmu.

 

W kwietniu razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.

 

Zachęcamy do śledzenia profilu Oddziału Małopolskiego na Facebook`u  gdzie będą pojawiać się kolejne informacje dotyczące obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2021.

https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON

 

Serce zamieszczone na plakacie kampanii namalowane zostało przez Macieja Fryca. Autor niezwykłej pracy ma autyzm, jest uczestnikiem WTZ MADA. Pan Maciej, jak mówią o Nim terapeuci, „posiada swoistą percepcję wizualno – plastyczną”.

 

Źródło: Małopolski Oddział PFRON
Zdjęcia: WTZ MADA

 

 

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca 2021

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Premie dla młodych rolników

To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł.

Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika:

 • I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
 • II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów).

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, “Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także “Modernizacja gospodarstw rolnych”; “Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, “Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika:

 • 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 “Premie dla młodych rolników” i “Restrukturyzacja małych gospodarstw” cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84

 

MAMY DECYZJĘ ZATWIERDZAJĄCĄ PROJEKT BUDOWLANY NA ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W WIETRZYCHOWICACH

29 marca 2021
Otrzymaliśmy  decyzję zatwierdzającą projekt budowlany na rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody o nowy budynek w miejscowości Wietrzychowice.
 
Inwestycja zakłada wybudowanie nowego budynku stacji uzdatniania wody.
 
W budynku oprócz nowej technologii uzdatniania i filtrowania wody będą pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia sterujące stacją.
Jest to najbardziej strategiczna inwestycja, którą chcemy zrealizować w najbliższym czasie.

NAKRĘTKI Z NASZYCH SERC ZOSTAŁY PRZEKAZANE!

29 marca 2021

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy 13 worków nakrętek, które przez ostatnie dwa tygodnie dzięki waszej pomocy udało nam się zebrać.

160 kg plastikowych nakrętek zostało przekazane OSP Łętowice, która przejęła zbiórkę dla Marcelka Kubali.

Bardzo się cieszymy, że akcja zbierania nakrętek wzbudziła tak duże zainteresowanie oraz zaangażowanie z Państwa strony.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za taki odzew! Akcja zbierania nakrętek na Marcelka Kubalę została zakończona! Ale my zbieramy dalej.

Napełniajmy nasze serduszko! Kolejne chore dzieci czekają na naszą pomoc.