DARMOWA POMOC PRAWNA ADWOKATÓW LUB RADCÓW PRAWNYCH

23 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że dla mieszkańców Gminy Wietrzychowice istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców prawnych. Od stycznia 2020 roku na terenie Powiatu Tarnowskiego – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – działa bowiem 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie 16 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3.przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 1. przeprowadzenie mediacji;
 2. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów.

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

+48 (14) 68 83 327 lub 571 356 913

Dodatkowo można również rejestrować się pod numerem wskazanym przez Urząd Gminy Wietrzychowice – 14 641 80 45.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wietrzychowice do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

 

Z wyrazami szacunku

Łukasz Giza, Adwokat

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

 

 

 

 

 

ODZNAKA HONOROWA “ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” DLA PANI JADWIGI GORLI

22 grudnia 2020

W dniu 21 grudnia 2020 r. podczas swojej wizyty Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Krajewski w obecności Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wietrzychowice Pana Piotra Moskala dokonał uroczystego wręczenia odznaki honorowej “Zasłużony dla Kultury Polskiej” Pani Jadwidze Gorli- Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach.

Odznaka honorowa “Zasłużony dla kultury Polskiej” przyznawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę przyznał Wicepremier Rzeczypospolitej Polski Pan Piotr Gliński Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Pani Jadwiga Gorla jest Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury od 1996 r.

W trakcie jej wieloletniej pracy GOK zapoczątkował wiele wydarzeń, które z biegiem lat stały się tradycją w Gminie Wietrzychowice.

Jest człowiekiem wielu talentów, organizuje różne eventy kulturalne, sportowe i rozrywkowe. Swą duszę artysty sprawdza również w odnawianiu figurek, malowaniu obrazów oraz tworzeniu różnych, ciekawych dekoracji. Jest autorką wielu prac związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych a także założycielką Koła Artystycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Podczas swojej 20- letniej pracy działała prężnie szerząc kulturę w gminie Wietrzychowice. Pod jej przewodnictwem Gminny Ośrodek Kultury idzie z duchem czasu i ciągle prężnie się rozwija.


Składamy serdeczne gratulacje z okazji otrzymania wyróżnienia jakim jest honorowa odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do realizacji zawodowych zamierzeń.

 

KOLEJNE DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

21 grudnia 2020
Wójt Gminy Wietrzychowice- Tomasz Banek odebrał dzisiaj z rąk Wicewojewody Małopolskiego pana Ryszarda Pagacza oraz posłów na sejm RP: Pani Anny Pieczarka, Pani Józefy Szczurek- Żelazko, Pana Wiesława Krajewskiego oraz Pana Stanisława Bukowca czek w kwocie 1 577 430 zł.
Są to kolejne pozyskane przez gminę pieniądze, które pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Środki będą wykorzystane na wkład własny do zadania:
 
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Wietrzychowicach – 1 022 544 zł,

– termomodernizację budynku urzędu gminy w Wietrzychowicach oraz termomodernizację budynku osp w Jadownikach Mokrych – 554 886 zł.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Posłowi na Sejm RP Panu Wiesławowi Krajewskiemu oraz Pani Annie Pieczarce za okazane wsparcie oraz zainteresowanie inwestycjami jakie mają miejsce na terenie naszej gminy.

NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO- GAŚNICZY NA WYPOSAŻENIU OSP WIETRZYCHOWICE

21 grudnia 2020

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wietrzychowice- Pan Tomasz Banek uczestniczył w uroczystym przekazaniu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki RENAULT, MIDLINER M-210 dla potrzeb OSP w Wietrzychowicach.

W przekazaniu uczestniczyli również przedstawiciele jednostki OSP Wietrzychowice: Prezes Pan Tadeusz Kozioł, Wiceprezes Pan Krzysztof Kocialski, Naczelnik Pani Anna Socha oraz Pan Rafał Kowal.

Zakup samochodu możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu gminy Wietrzychowice w wysokości 80 000,00 zł

OSP Wietrzychowice wykorzystało środki na zakup samochodu oraz na dostosowanie go do swoich potrzeb.

Jednostka OSP Wietrzychowice z własnych środków przekazała na zakup samochodu 20 000 zł.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

18 grudnia 2020

Dotyczy zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Zamawiający: Gmina Wietrzychowice, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została:

1)Branża sanitarna – część I

oferta nr 4 złożona przez: AG INŻYNIERIA Artur Golonka, Kwików 45, 32-321 Zaborów  

Cena:  17 000,00 zł

Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy:  5 razy

Czas na sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, w tym dokonywanie odbioru częściowego robót, odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej: 1 dzień

2)Branża elektryczna – część II

oferta nr 2 złożona przez: Łukasz Grudzień, Włoszyn 3A, 32-820 Szczurowa

Cena:  25 390,00 zł

Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy:  5 razy

Czas na sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, w tym dokonywanie odbioru częściowego robót, odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej: 1 dzień


Do pobrania pełna treść zawiadomienia:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

18 grudnia 2020

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Zamawiający: Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Cena:  3 015 387,83 zł

Okres gwarancji:  84 miesiące


Do pobrania pełna treść zawiadomienia: