REMONT W PRZEDSZKOLU W WIETRZYCHOWICACH

2 września 2021
Z dniem 1 września dzieci z grupy maluchów i średniaków wróciły do odmienionych sal. Wyremontowano dwa pomieszczenia wraz z korytarzem w Przedszkolu Publicznym w Wietrzychowicach.
Jak widać na załączonych zdjęciach sale zyskały nowy, niepowtarzalny wygląd. Zostały odmalowane ściany, położono nowy tarket, wymieniono drzwi na nowe przeszklone oraz zakupiono nowe meble.
W planach jest również remont trzeciej sali- starszaków oraz szatni i klatki schodowej.
 

W Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach wykonano remont pomieszczeń

2 września 2021
Piwnica w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach uległa diametralnej przemianie.
 
Nudny i nieestetyczny dotąd korytarz zyskał nowy wygląd.
 
Od teraz schodząc do szatni i świetlicy uczniowie przejdą przez podwodny świat.
 

WAKACYJNY PUNKT INFORMACYJNY

2 września 2021

Starostwo Powiatowe w Tarnowi zaprasza na kolejne spotkanie z ekspertami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz z Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce na bezpłatne konsultacje.

Punkt będzie czynny w dniu 9 września 2021 r. w godz. 8:00- 14:00 w holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38.

W punkcie będzie można uzyskać informacje o aktualnych projektach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dla osób pracujących, w tym także adresowanych do osób z wyższym wykształceniem oraz powracających z zagranicy.

Eksperci będą udzielać także informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia finansowego na szkolenia informatyczne, językowe, prawo jazdy oraz szkolenia zawodowe, założenie firmy, rozwój działalności gospodarczej, tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach i klubach malucha.

 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ- STREFA CZERWONA ASF

2 września 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje o konieczności składania pisemnego wniosku o pozwolenie na przemieszczenie świń ze strefy objętej ograniczeniem III (strefa czerwona) co najmniej 14 dni przed planowanym przemieszczaniem świń. Wniosek dostępny jest na stronie PIW Tarnów pod adresem: http://www.piw-tarnow.pl/pliki-zdrowie-i-ochrona-zwierzat.html
Na dzień 26.08.2021 gminy znajdujące się w strefie objętej ograniczeniami III (strefa czerwona) to: gmina Lisia Góra, gmina Tarnów, miasto Tarnów, gmina Pleśna, gmina Tuchów, gmina Ryglice oraz gmina Skrzyszów.


Do pobrania:

REKRUTACJA DO PROJEKTU “OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA”

2 września 2021

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50+,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

 

Wsparcie oferowane w projekcie:

 • staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy,
 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie psychologiczne,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r.

Termin najbliższej rekrutacji: 06.09.2021-10.09.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748.

Nr wpisu do agencji pośrednictwa pracy – 9808

Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010

OFICJALNY ODBIÓR TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W JADOWNIKACH MOKRYCH

1 września 2021

Dnia 30.08 odbył się oficjalny odbiór termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. W wydarzeniu tym udział wzięli: Pan Poseł na Sejm Piotr Sak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wójt Gminy Tomasz Banek, Zastępca Wójta Gminy Sabina Nowak, Pani Wicedyrektor ZSP w Wietrzychowicach Monika Bochenek-Król, Sołtys Jadownik Mokrych Urszula Kogut, Przedstawiciele OSP Jadowniki Mokre oraz Właściciel firmy EL-BUD Leszek Wójcik. Po podsumowaniu inwestycji przez Wójta Gminy oraz przemowach zaproszonych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Wysokość dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych, pozostała część inwestycji została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Wietrzychowice nie przeznaczyła na ten cel żadnych środków finansowych z budżetu gminy.