OGŁOSZENIE O NOWYCH NABORACH

9 marca 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
– zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

(więcej…)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

8 marca 2018

Zamawiający informuje  że  zamówienie publiczne pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin” zostaje unieważnione  ponieważ , cena najniższej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje powyższego zadania.

 

(więcej…)

NASTĘPNE DROGI W GMINIE WIETRZYCHOWICE OTRZYMAJĄ NAKŁADKI ASFALTOWE

6 marca 2018

Następne drogi w Gminie Wietrzychowice otrzymają nakładki asfaltowe. Wójt Gminy podpisał  umowy z firmą Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44 na ich wykonanie. Przebudowa dróg będzie realizowana zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami w następujących miejscowościach: Wola Rogowska cztery odcinki dróg o łącznej długości 187 m. Demblin dwa odcinki dróg o długości 98 m. Miechowice Wielkie trzy odcinki dróg o długości 183 m , Jadowniki Mokre pięć odcinków dróg o długości 340. Łączna  długość przebudowywanych dróg to 808 m. Termin zakończenia   inwestycji został ustalony na koniec lipca bieżącego roku. Wartość wykonania wszystkich odcinków dróg to kwota 285.963,19 zł.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

6 marca 2018

Zamawiający:

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI”

33-270 Wietrzychowice, Demblin 96

informuje że w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie  9. 15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)

Firmy i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie:

  • Firma Budowlana  „ERGBUD” Krzysztof Żak , 32-800 Brzesko , ul. Kusocińskiego 5
  • KORA  Jamer i Wspólnicy sp.j. 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

 

Więcej informacji:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6 marca 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach. (więcej…)