ZAPYTANIE OFERTOWE

21 lipca 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3
 4. Załącznik nr 4
 5. Załącznik nr 5

 

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

19 lipca 2021

OGŁOSZENIE KIEROWNIK GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIETRZYCHOWICACH: poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego.

 1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19, tel. 14 6 418150.                                                                                                        

Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2021 r.poz.305 ).

Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
 • Biegła znajomość obsługi programów księgowych,
 • Znajomość programów komputerowych Płatnik,
 • Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
 • Mile widziany staż pracy na stanowisku księgowego w ośrodku pomocy społecznej.
 • Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka.
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym dotyczące spraw pracowniczych.
 • Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 • Prowadzenie kontroli finansowej i inne zadania wynikające z ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego.
 1. Wymagane dokumenty
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenia kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni prawa publicznych.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ( pokój Nr 7),  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,, konkurs na stanowisko głównego księgowego GOPS Wietrzychowice”. w terminie do dnia 31 sierpień 2021 r. na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Wietrzychowice.

 

Wietrzychowice dn. 19 lipiec 2021 r.            


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

7 lipca 2021

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Wietrzychowicach.


 1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1D/00024684/3.
 2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 532/8 o powierzchni 0,46 ha położona w miejscowości Wietrzychowice:

działka przeznaczona jest do użytku rolniczego:  w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: R I -0,46 ha. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

 1. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy wynosi – 158,28 zł.

(słownie: sto pięćdziesiąt osiem zł 28/100)

Wadium: 20,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi: 2,00 zł

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obciążeń publiczno – prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności czynszu i podatku.
 2. Termin wnoszenia opłat: do 30 listopada każdego roku czynsz z tytułu dzierżawy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dz. nr 532/8 o pow. 0,46 ha.
 4. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 5. Czas trwania umowy: nieoznaczony.
 6. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 8³° w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach (sala konferencyjna)

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

– legitymują się dowodem wpłacenia wadium

– złożą komisji przetargowej w terminie do 4 sierpnia 2021 r- godz.12:00 oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń

Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice Nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  4 sierpnia 2021 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy

Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wydzierżawiana w przetargu ustnym nieograniczonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014r. poz. 1490)

Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.14 64-18-045 wew.15 w godzinach pracy Urzędu.

Wietrzychowice, dnia 07.07.2021 r.

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania:

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCE PRACY NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

24 czerwca 2021

OGŁOSZENIE

    KIEROWNIK GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

                                   W WIETRZYCHOWICACH  

      poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego.

 1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19, tel. 14 6 418150.                                                                                                        

Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2021 r.poz.305 ).

Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
 • Biegła znajomość obsługi programów księgowych,
 • Znajomość programów komputerowych Płatnik,
 • Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
 • Mile widziany staż pracy na stanowisku księgowego w ośrodku pomocy społecznej.
 • Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka.
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym dotyczące spraw pracowniczych.
 • Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 • Prowadzenie kontroli finansowej i inne zadania wynikające z ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego.
 1. Wymagane dokumenty
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenia kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni prawa publicznych.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ( pokój Nr 7),  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,, konkurs na stanowisko głównego księgowego GOPS Wietrzychowice”. w terminie do dnia 15 lipiec 2021 r. na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Wietrzychowice.

 

Wietrzychowice dn. 24 czerwiec 2021 r.            


     Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

15 czerwca 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu Czyste Powietrze w Gminie Wietrzychowice.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy