OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 5/2021

15 kwietnia 2021

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –

Zielony Pierścień Tarnowa

 działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości 50 000,00 zł.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 700 000,00 zł

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 29 kwietnia 2021 r. do 13 maja 2021  r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów w dniach od 29 kwietnia do 12 maja 2021 r. – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 13 maja 2020 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1.0 Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze realizacji LSR.

Cel szczegółowy 1.1 Wzrost liczby nowopowstałych firm.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik produktu:

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 14 sztuk
w tym:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje- 1 sztuka,

Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 sztuka.

 

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 10 punktów z 20 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, pod adresem: ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Biznes Plan wraz z załącznikami.
 3. Szczegółowy opis operacji.

 

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.
 1. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 2. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 790 205 244 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Opublikowano w dniu: 15.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

1 kwietnia 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 01.04.2021 r. do 22.04.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

 • przeznaczonych do użyczenia,
 • przeznaczonych do wynajmu.

Do pobrania:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

25 marca 2021

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE

OGŁASZA PRZETARG  USTNY

NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Wietrzychowicach, dla której urządzona jest Księga Wieczysta nr  TR1D/00024684/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr cz. 92 o powierzchni 50 m² położona w miejscowości Wietrzychowice:

działka przeznaczona  pod działalność handlową w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: Bi -50 m². Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.


Do pobrania:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

25 marca 2021

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE

OGŁASZA PRZETARG  USTNY

NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Jadownikach Mokrych, dla której  urządzona jest Księga Wieczysta nr TR1D/00025344/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna cz. nr 778/3 o powierzchni 10 m² położona w miejscowości Jadowniki Mokre:

działka przeznaczona  pod działalność gospodarczą w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: Br-PsIV -10 m². Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.


Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

18 marca 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Opracowanie wizualizacji projektowej pomieszczeń Urzędu Gminy, oraz pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. Załącznik nr 4
  5. Załącznik nr 5

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE w sprawie naboru na stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy

8 marca 2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE w sprawie naboru na stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy

 

Forma zatrudnienia:               – umowa o pracę na czas określony – 1 etat

Okres zatrudnienia:                – od 1 kwietnia 2021 roku do 31 października 2021 roku

Wymagania, które powinien spełnić kandydat na pracownika gospodarczego:

 1. wykształcenie minimum zawodowe;
 2. niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 5. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. wysoka kultura osobista;
 4. preferowane posiadanie doświadczenia zawodowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. wykonywanie napraw, remontów i prac konserwacyjnych na terenach i obiektach należących do Gminy Wietrzychowice;
 2. koszenie trawy na terenach należących do Gminy Wietrzychowice,
 3. przycinanie drzew i krzewów,
 4. karczowanie samosiejek przy drogach gminnych;
 5. czyszczenie przepustów i rowów;
 6. utrzymywanie porządku wokół Urzędu Gminy, budynku Publicznego Przedszkola, budynku wielofunkcyjnego Urzędu Gminy, placów oraz chodników przylegających do nieruchomości;
 7. inne roboty zlecone przez przełożonych, związane z utrzymaniem w należytym porządku mienia komunalnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy wg wzoru dołączonego do ogłoszenia;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz stażu pracy;
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. oświadczenie o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika gospodarczego w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (Dziennik Podawczy), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik gospodarczy w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach” w terminie do dnia 19 marca 2021  roku do godziny 1400.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                          /-/

                                                                             mgr Tomasz Banek

 

 

Wietrzychowice, dnia 8 marca 2021 roku.


Do pobrania: