POSTĘP PRAC PRZY BUDOWIE WIAT GRILLOWYCH

11 października 2021

W dalszym ciągu trwają prace nad realizacją zadania pn: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. W ramach którego w miejscowości Miechowice Małe, Demblin oraz Nowpole powstają wiaty grillowe.

Aktualny stan realizacji zadania w galerii poniżej:

PODPISANO UMOWĘ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN.: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice

4 października 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 30.08.2021r. w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach  zostały podpisane umowy na realizacje zadania pn: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. Inwestycja realizowana  jest w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 , tytuł operacji: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. Wysokość dofinansowania  to 63%. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczy realizacji zadania w miejscowości Miechowice Małe, druga część w miejscowości Nowopole i Demblin.

W ramach inwestycji w Miechowicach Małych zostanie wybudowana wiata z grillem, plac wokół wiaty zostanie wyłożony  kostka brukową, zostanie wykonana także ścieżka rowerowa z asfaltu oraz trasa rowerowa „Szlak szmaragdowy” o łącznej długości 6,40 km. Całkowita wartość zadania dla tej części wynosi: 456 652,42 zł brutto. W ramach inwestycji w miejscowości Nowopole i Demblin  zostaną  wybudowane dwie wiaty wraz z wyłożeniem powierzchni pod nimi kostka brukową , w miejscowości Nowopole, zostanie  wykonana także ścieżka  rowerowa z asfaltu oraz trasa rowerowa „Błękitny szlak” o łącznej długości 8,90 km. Całkowita wartość zadania dla tej części wynosi: 170 969,54 zł brutto. Wykonawcą dla obu części zadania jest Firma Handlowo – Usługowa EL –BUD Leszek Wójcik z Borzęcina. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29.10.2021r.

Link do mapy z trasami rowerowymi

KOLEJNY ETAP PRAC PRZY BUDOWIE KANALIZACJI W JADOWNIKACH MOKRYCH

9 września 2021

Zgodnie z umową nr 165.2020  z dnia 28.12.2020 r. na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre” trwają prace budowlano- montażowe przy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. W ramach prac do tej pory została wykonana główna linia kanalizacji, przewierty sterowane pod drogami powiatowymi i gminnymi, zostały wkopane przepompownie dla poszczególnych domów i obiektów użyteczności publicznej. Został wykonany przewiert sterowany pod potokiem Kisielina. Planowany termin zakończenia prac to 28.12.2021r.

OFICJALNY ODBIÓR TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W JADOWNIKACH MOKRYCH

1 września 2021

Dnia 30.08 odbył się oficjalny odbiór termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. W wydarzeniu tym udział wzięli: Pan Poseł na Sejm Piotr Sak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wójt Gminy Tomasz Banek, Zastępca Wójta Gminy Sabina Nowak, Pani Wicedyrektor ZSP w Wietrzychowicach Monika Bochenek-Król, Sołtys Jadownik Mokrych Urszula Kogut, Przedstawiciele OSP Jadowniki Mokre oraz Właściciel firmy EL-BUD Leszek Wójcik. Po podsumowaniu inwestycji przez Wójta Gminy oraz przemowach zaproszonych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Wysokość dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych, pozostała część inwestycji została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Wietrzychowice nie przeznaczyła na ten cel żadnych środków finansowych z budżetu gminy.

PODPISANO UMOWĘ NA ŚCIEŻKI ROWEROWE

31 sierpnia 2021

W dniu 30 sierpnia 2021 roku zostały podpisane umowy na realizację operacji finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie to wpisującej się w Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania  Zielony Pierścień Tarnowa.

Tytuł operacji „Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice”

W ramach realizacji operacji zaplanowano; budowę ścieżek rowerowych w miejscowości Miechowice Małe i Nowopole. Oznakowanie szlaku rowerowego na trasie: 1. Miechowice Małe trasa rowerowa o nazwie „Szlak Szmaragdowy” długości 6,4 km, 2. Demblin – Pałuszyce – Nowopole – Wola Rogowska – trasa rowerowa o nazwie „Błękitny Szlak” długości 8,9 km. Montaż nowych obiektów infrastruktury turystycznej – wiat rowerowych sztuk 3 w miejscowościach Miechowice Małe, Demblin, Nowopole.

Wykonawcą zadania jest Firma Handlowo –Usługowa „EL –BUD” Leszek Wójcik 32-825 Borzęcin 589F. Wartość zadania to 627 621, 97 złotych.   

ODBIÓR TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W JADOWNIKACH MOKRYCH

26 sierpnia 2021

W dniu 26.08.2021r. odbył się  końcowy odbiór inwestycji pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Wysokość  dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych, pozostała część inwestycji została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Wykonawcą inwestycji była  Firma Usługowo-Handlowa „EL – BUD” Leszek Wójcik 32-825 Borzęcin 589F. Całkowity koszt inwestycji to 271 859,65 zł brutto. W ramach prac została docieplona elewacja styropianem, ściany fundamentowe, strop wełną mineralną, wymienione zostały parapety, wymieniona została stolarka drzwiowa, zamontowane zostały panele fotowoltaiczne, wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano modernizację instalacji c.o. poprzez wymianę pieca gazowego wraz z osprzętem.