KOMUNIKAT W SPRAWIE „ŻĄDANIA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO OSOBY FIZYCZNEJ” DOTYCZĄCEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

30 lipca 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, iż w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj: do 23 września, GOPS nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego w związku z czym nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej w terminie przewidzianym ustawą tj: 7 dni od złożenia „ żądania wydania zaświadczenia”, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

ZAKTUALIZOWANA BAZA INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

19 lipca 2021

OGŁOSZENIE KIEROWNIK GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIETRZYCHOWICACH: poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego.

 1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19, tel. 14 6 418150.                                                                                                        

Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2021 r.poz.305 ).

Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
 • Biegła znajomość obsługi programów księgowych,
 • Znajomość programów komputerowych Płatnik,
 • Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
 • Mile widziany staż pracy na stanowisku księgowego w ośrodku pomocy społecznej.
 • Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka.
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym dotyczące spraw pracowniczych.
 • Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 • Prowadzenie kontroli finansowej i inne zadania wynikające z ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego.
 1. Wymagane dokumenty
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenia kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni prawa publicznych.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ( pokój Nr 7),  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,, konkurs na stanowisko głównego księgowego GOPS Wietrzychowice”. w terminie do dnia 31 sierpień 2021 r. na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Wietrzychowice.

 

Wietrzychowice dn. 19 lipiec 2021 r.            


Profilaktyka przemocy w rodzinie

9 lipca 2021

W miesiącu czerwcu br. w Placówce Wsparcia Dziennego w Jadownikach Mokrych, prowadzono zajęcia o charakterze profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach zajęć prowadzono rozmowy tematyczne między innymi: czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje i skutki, gdzie szukać pomocy.  Dzieci wspólnie rozwiązywały krzyżówki, oglądały filmy profilaktyczne o przemocy przygotowane przez fundację „Dajemy dzieciom siłę” oraz układały rozsypanki przyporządkowując poszczególne hasła do danego typu przemocy. Odgrywano także scenki tematyczne bawiąc się w teatr. Podsumowaniem były wypowiedzi dzieci na temat prawidłowych relacji w rodzinie bez stosowania przemocy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W SKŁADANIU WNIOSKÓW Z PROGRAMU „DOBRY START” NA ROK SZKOLNY 2021/2022

2 lipca 2021

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok 2021/2022.

Zgodnie z rozporządzeniem składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzice dzieci, którym przysługuje prawo do świadczenia dobry start od 1 lipca 2021 r. mogą składać wnioski online:

– przez Portal informacyjno – usługowy Emp@tia

– przez bankowość elektroniczną

– przez portal PUE ZUS

Najważniejsze informacje:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry Start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych.

– Składanie wniosku o świadczenie „Dobry Start” będzie możliwe wyłącznie przez Internet, poprzez systemy teleinformatyczne.

– wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.