INFORMACJA GOPS- ŚWIADCZENIE 500+

26 marca 2021

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2021 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

– w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

(przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, (portal Emp@tia), poprzez kanał bankowości elektronicznej takich, banków jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, ING Bank Śląski SA, Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Banku BGŻ BNP Paribas.

– w przypadku wersji papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Wnioski można odebrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19 lub pobrać ze strony internetowej, link poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

program psychologiczno- terapeutyczny

24 marca 2021

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie realizuje:
Program Psychologiczno-Terapeutyczny Dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie.

Adresatami Programów mogą być osoby dorosłe z terenu Powiatu Tarnowskiego (kobiety i mężczyźni):

– osoby które doświadczyły/doświadczają przemocy w rodzinie;

– świadkowie przemocy w rodzinie;

– pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, a  które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji rodzinnych,

– osoby podejmujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

– społeczność lokalna

–osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty i instytucje.

Celem programów jest zmiana zachowań osób, które doświadczają przemocy w rodzinie:

– praca nad zmniejszeniem lęku, wzmocnienie poczucia sprawczości, zmiana sposobu funkcjonowania wynikająca z poczucia bezradności.

Ponadto spodziewane efekty dotyczą również zwiększenia świadomości na temat przemocy w rodzinie:

– nabywanie umiejętności reagowania na zachowania o charakterze przemocy,
– odzyskanie poczucia własnej wartości
– odzyskanie poczucia bezpieczeństwa;
– odzyskanie równowagi emocjonalnej;
– poprawa sytuacji rodzinnej klienta.

Spotkania będą odbywały się indywidualnie oraz grupowo prowadzone będą przez Psychologa
w PCPR Tarnów, w każdy piątek miesiąca. Przewidywany termin rozpoczęcia programów
to II kwartał bieżącego roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie; ul Urszulańska 19, 33-100 Tarnów;
Tel: 14 621 56 83 wew. 18

Zgłoszeń dokonywać można także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice,
Wietrzychowice 19;  Tel; 146418150.

 

INFORMACJA O PROGRAMACH KOREKCYJNYCH PCPR

10 marca 2021

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie organizuje:
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
oraz Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Programy skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy.

Udział w programie jest bezpłatny.

Uczestnikami programu mogą być osoby z powiatu tarnowskiego:

– osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty  i instytucje;

– osoby, skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,.

– pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą
i rozwojem relacji rodzinnych;

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku
i Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie;

  1. Urszulańska 19, Tel: 14 621 56 83 wew. 18

 

Zgłoszeń dokonywać można także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice
tel; 146418150.

 

ZAPROSZENIE do udziału w „Grupie Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy”

26 lutego 2021

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/19
Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą  w Wojniczu

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, zaprasza osoby dorosłe zamieszkujące powiat tarnowski, do udziału w „Grupie Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy”, mających na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego.
Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Szczegółowe informacje pod numerem 512 259 253, 14 6501392

Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

26 lutego 2021

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje,
że w Krakowie prowadzi swoją działalność

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Os. Krakowiaków 46
31-946 Kraków

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie jest placówka zapewniającą bezpłatną pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym pomoc w formie schronienia osobom, które nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania ze względu na przemoc w rodzinie.

Do SOW mogą zgłaszać się osoby doświadczające przemocy w rodzinie z terenu całego kraju.

W SOW udzielana jest pomoc w formie ambulatoryjnej oraz poprzez zapewnienie całodobowego schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w tym dzieciom pozostającym pod opieką tej osoby.

W celu przyjęcia do ośrodka nie jest wymagane skierowanie ani decyzja administracyjna.

Pomoc jest udzielana bez względu na dochód posiadany przez osobę chcącą skorzystać z pomocy w SOW.

SOW świadczy specjalistyczna pomoc w zakresie: poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, medycznego w niezbędnym zakresie.

Prowadzona jest również grupa wsparcia.
Przyjęcia osób doświadczających przemocy w rodzinie odbywają się całodobowo.

Kontakt: tel. 12 425 81 70

oodp.krakowiakow@caritas.pl

sowkrakowiakow.pl

Informacja

26 lutego 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowice informuje,
że Powiat Tarnowski prowadzi

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieszczący się

 w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

ul. Jagiellońska 17
32-830 Wojnicz

 

OIK Wojnicz realizuje zadania pomocy społecznej polegające na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego.

Osoby znajdujące się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach mogą liczyć na pomoc w zakresie specjalistycznych usług, między innymi psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a także na dostęp do miejsca czasowego schronienia w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Szczegółowe informacje pod telefonem 512 259 253