Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

7 maja 2019

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg

zawiadamia

o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

  1. Miechowice Wielkie działka Nr 95
  2. Wola Rogowska działka Nr 595

Zgłoszenia należy kierować na piśmie do zarządcy w/w dróg:

Wójt Gminy Wietrzychowice

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

Woj. Małopolskie

Tel/fax  14 6418045

Jednocześnie  wyjaśnia się, że zgodnie z art. 4 pkt. 15a cytowanej na wstępie ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych, oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie  udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o którym  mowa w art. 7 ustawy jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja  zostaje umieszczona na stronie  internetowej zarządcy dróg www.wietrzychowice.pl oraz przesłana do wiadomości prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa  7/9,  01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

26 kwietnia 2019

Nazwa zamówienia:  1.Remont drogi gminnej „Do Morgów” nr K203032 dz. ewid. nr 670 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+420, 2.Remont drogi gminnej „Błonie k. Kowala” nr K202969 dz. ewid. nr 560 w miejscowości Wietrzychowice w km 0+000-0+260, 3.Remont drogi gminnej  „Na Zadworzu” nr K202631 dz. ewid. nr 595 w miejscowości Demblin w km 0+000-0+600.


Do pobrania:

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WIETRZYCHOWICE – MIECHOWICE WIELKIE ZE ŚRODKÓW UE

26 kwietnia 2019

Trwa budowa ścieżki rowerowej Wietrzychowice – Miechowice Wielkie. Prosimy o ostrożność podczas poruszania się na tym odcinku drogi.

GMINA WIETRZYCHOWICE OTRZYMAŁA KOLEJNE DOFINANSOWANIE DO REMONTU DRÓG W KWOCIE: 93 364,00 ZŁ

17 kwietnia 2019

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach przeprowadzonego w 2018 roku naboru do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Gmina Wietrzychowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymała 93 364,00 zł na Remont drogi gminnej 202824K “Miechowice Wielkie przez Wieś” działka
ewid. nr 492 w miejscowości Miechowice Wielkie w km 1+514 – 2+114.

Słowa podziękowania kierujemy do:
– Pana Premiera Mateusza Morawieckiego,
– Pani Wicepremier Beacie Szydło,
– Panu Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu,
– Panu Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi,
– Panu Wicewojewodzie Zbigniewowi Starzec,
– Pani Wicewójt Sabinie Nowak oraz pracownikom Urzędu Gminy.

Pełna lista gmin, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w materiale poniżej:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

11 kwietnia 2019

Nazwa zamówienia: 1.Remont drogi gminnej „Lipiańska” Nr K203046 dz. ewid. nr 377 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+455, 2.Remont drogi gminnej „Do Gniadego-Las” Nr K202678 dz. ewid. nr 724 w miejscowości Jadowniki Mokre w km 0+000-0+193.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: