ŚWIĘTO FASOLI W NOWOPOLU- 14 sierpnia 2021 r.

20 lipca 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice, Przewodniczący Rady Gminy, Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach oraz sołectwa Nowopole i Pałuszyce serdecznie zapraszają wszystkich na pierwszą w tym roku imprezę plenerową “Święto Fasoli”, która odbędzie się 14 sierpnia br.

W programie między innymi:

  • część artystyczna przygotowana przez pensjonariuszy DPS w Wietrzychowicach pt. “Podróż dookoła świata”
  • konkursy
  • koncert zespołu ADSU
  • zabawa taneczna z zespołem “Chłopaki od muzyki”

Ponad to moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko: dmuchańce, stoisko z regionalnymi potrawami, parada motocyklów, pomiar ciśnienia, stoisko z materiałami reklamowymi Jarosław Tokarski PIONEER.

ZAPRASZAMY!!!

 

WIZYTA POSŁA NA SEJM RP NORBERTA KACZMARCZYKA

15 lipca 2021

W dniu dzisiejszym Wójt gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek miał przyjemność gościć Posła na Sejm RP Pana Norberta Kaczmarczyka wraz z Panem Dariuszem Niemcem.

Spotkanie miało na celu rozmowy na temat aktualnych problemów gminy.

Cieszymy się, że Pan Poseł Norbert Kaczmarczyk zadeklarował chęć współpracy z nami oraz wyraził chęć możliwości wprowadzenia cyklicznych spotkań.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice

2 lipca 2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 02.07.2021 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.


Wójt Gminy Wietrzychowice    

Nasz znak: GPN.6733.6.2021

Wietrzychowice 02.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam że dnia 14.06.2021 r. na wniosek:

Gminy Wietrzychowice

zostało  wszczęte  postępowanie w sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla:

Zadanie  inwestycyjne:

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej  wymienionego zamierzenia. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach – pokój nr 6, w ciągu 14 dni od wywieszenia obwieszczenia  w tut. Urzędzie. Wniosek powinien zwierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania:

Protokół zbiorczy z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wietrzychowice dotyczących projektów zmian statutów sołectw

29 czerwca 2021
  1. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 52.2021 Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wietrzychowice, w okresie od 20 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wietrzychowice dotyczące projektów zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wietrzychowice: Demblin, Jadowniki Mokre, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Sikorzyce, Wietrzychowice, Wola Rogowska.

  1. Sposób przeprowadzonych konsultacji:
  1. Na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wietrzychowice oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw zostało zamieszczone w/w Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wietrzychowice. Projekty zmian statutów zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostały wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 12.
  2. W okresie od 20 czerwca 2021 roku do 28 czerwca 2021 roku konsultacji przeprowadzone były na zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Wietrzychowice, w czasie których Wójt Gminy Wietrzychowice przedstawił projekty zmian statutów poszczególnych sołectw, a obecni na zebraniu mieszkańcy sołectw mogli zgłaszać uwagi i wnioski do treści projektów zmian statutów.
  1. Wyniki konsultacji:

1) projekt zmiany Statutu Sołectwa Demblin

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 24 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Demblin. Na 12 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 12 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

2) projekt zmiany Statutu Sołectwa Jadowniki Mokre

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 20 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Jadowniki Mokre. Na 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 20 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

3) projekt zmiany Statutu Sołectwa Miechowice Małe

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 22 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Miechowice Małe. Na 13 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 13 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

4) projekt zmiany Statutu Sołectwa Miechowice Wielkie

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 21 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Miechowice Wielkie. Na 14 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 14 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

5) projekt zmiany Statutu Sołectwa Nowopole

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 22 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Nowopole. Na 10 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 10 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

6) projekt zmiany Statutu Sołectwa Pałuszyce

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 21 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Pałuszyce. Na 7 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 7 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

7) projekt zmiany Statutu Sołectwa Sikorzyce

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 28 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Sikorzyce. Na 8 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 8 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

8) projekt zmiany Statutu Sołectwa Wietrzychowice

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 28 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Wietrzychowice. Na 13 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 13 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

9) projekt zmiany Statutu Sołectwa Wola Rogowska

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 24 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Wola Rogowska. Na 7 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 7 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

  1. Podsumowanie

Zebrania wiejskie sołectw: Demblin, Jadowniki Mokre, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Sikorzyce, Wietrzychowice, Wola Rogowska pozytywnie zaopiniowały projekty zmian statutów poszczególnych sołectw będących przedmiotem konsultacji.

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Gminy Wietrzychowice oraz Wójtowi Gminy Wietrzychowice.

Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach

Sporządził – mgr Grzegorz Kogut – Sekretarz Gminy Wietrzychowice (-)

Zatwierdził – mgr Tomasz Banek – Wójt Gminy Wietrzychowice (-)

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 142

25 czerwca 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:49 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia w zlewni: Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie) wezbrań z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ważność: od godz. 11:00 dnia 25.06.2021 do godz. 03:00 dnia 26.06.2021.


Do pobrania:

narodowy spis powszechny 2021 – informacje

14 czerwca 2021

W dniu 11 czerwca 2021 r. członkowie Gminnego Biura Spisowego w Wietrzychowicach pomagali spisać się przez internet członkom Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich. Nasi seniorzy wypełnili obowiązek spisowy na medal.Zdjęcie przedstawia członków Gminnego Biura Spisowego z grupą seniorów z Klubu w Miechowicach Wielkich

A ty czy już się spisałeś?

Pamiętajmy, że uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowe.

Nie zostawiajmy spisu na ostatnia chwilę. Wejdź już teraz na stronę spis.gov.pl i spisz się 😉

Przypominamy również, iż dla osób które nie mogą się spisać przez internet w domu – przygotowane zostało stanowisko komputerowe z dostępem do internetu w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

Gminne Biuro Spisowe przypomina również, iż od maja obowiązek spisowy realizują telefonicznie rachmistrzowie spisowi wiec jeśli będzie dzwonił do Ciebie numer telefonu 22 828 88 88 odbierz i udziel informacji spisowych rachmistrzowi.