OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

1 marca 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Wietrzychowicach.


Do pobrania:

INFORMACJA

22 lutego 2021

Drodzy mieszkańcy, Pan Wicemarszałek Tomasz Urynowicz informuje, że w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB) trwają aktualnie prace nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB), narzędziem informatycznym służącym gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. CEEB wprowadzona została ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu i termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

System CEEB zastąpi w przyszłości Bazę Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce. Na podstawie nowych przepisów ww. Ustawy mieszkańcy będą zobowiązani przekazać do gmin deklaracje dotyczące eksploatowanych urządzeń grzewczych  w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, których są właścicielami.

Wymóg ten formalnie wejdzie w życie po 3 miesiącach od opublikowania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii komunikatu o uruchomieniu bazy.

W związku z powyższym wstrzymujemy zbieranie ankiet od mieszkańców dot. ogrzewania budynków do czasu formalnego wejścia w życie obowiązku ustawowego.

OGŁOSZENIE

19 lutego 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 19.02.2021 r. do 12.03.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: 

  • przeznaczonych do dzierżawy,
  • przeznaczonych do użyczenia.

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

22 stycznia 2021

Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Opracowanie dokumentacji na realizacje zadania pn: Nadbudowa i przebudowa do istniejącego budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice centrum kongresowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
  3. Dokumentacja techniczna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15 stycznia 2021

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych