Warsztaty Edukacyjne dla Rodziców

10 sierpnia 2021

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu organizuje Warsztaty Edukacyjne dla Rodziców.

Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.

Prawidłowe kontakty rodzica z dzieckiem, wiedza jak z nim rozmawiać, jak radzić sobie z jego emocjami wpływa na rozwój emocjonalny dziecka. Zajęcia będą przeznaczone dla  wszystkich rodziców i opiekunów, dla których wartością jest budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem, pogłębianie trwałej więzi, która posłuży dobremu porozumiewaniu się przez całe życie.

Adresatami warsztatów są rodzice i opiekunowie prawni którzy chcą podnieść własne kompetencje wychowawcze i rodzicielskie, nauczyć się stosować inne niż dotychczas metody wychowawcze,  podyskutować w gronie otwartych na zmiany rodziców, przećwiczyć nowe sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji z dzieckiem.

Warsztaty prowadzone będą w formie spotkań grupowych.

Chętni mogą zgłaszać się za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice tel. 146418150

 lub bezpośrednio do OIK Wojnicz tel. 512259253, 14 6501392.

Seniorzy wspominają Tadeusza Nowaka

10 sierpnia 2021

Dnia 06.08.2021 r.  Uczestnicy  Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich oraz Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych uczestniczyli w uroczystości obchodów 30-lecia śmierci naszego rodaka Tadeusza Nowaka (poety i pisarza) pochodzącego z Sikorzyc. Organizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Wietrzychowicach. Po powitaniu zaproszonych gości, brat poety – Czesław Nowak przypomniał  życiorys naszego rodaka, po czym Pan Wójt Tomasz Banek oraz Seniorzy prezentowali wiersze poety we własnej interpretacji.


Seniorzy uczą się jak udzielać pierwszej pomocy

10 sierpnia 2021

Dnia 05.08.2021 r. grupa Seniorów uczestniczyła w kolejnym spotkaniu w OIK w Wojniczu. Tematem spotkania była „Pierwsza pomoc”. Zaproszony na spotkanie ratownik medyczny przedstawił Seniorom zasady udzielania pierwszej pomocy w konkretnych przypadkach. Między innymi w przypadku: zasłabnięcia z utratą przytomności, zadławienia, urazu, krwotoku z nosa, obrażeń ze zranieniem. Seniorzy otrzymali pakiet informacji i cennych wskazówek, zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Dziękujemy Panu Michałowi – ratownikowi medycznemu z Brzeska za  profesjonalne przeprowadzenie warsztatów.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice

9 sierpnia 2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 09.08.2021 r. dot.  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  nr 852  w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.


Wójt Gminy Wietrzychowice    

Nasz znak: GPN.6733.6.2021

Wietrzychowice 09.08.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam, że

na wniosek inwestora:     GMINA WIETRZYCHOWICE

                                             Wietrzychowice 19

                                             33-270 Wietrzychowice   

09.08.2021 r. została wydana przez Wójta Gminy Wietrzychowice decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

“Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pok. nr 6 codziennie w godzinach pracy urzędu

Od  niniejszej decyzji  służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wietrzychowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                           Z up. WÓJTA

mgr inż. Sabina Nowak

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY


Do pobrania:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

7 lipca 2021

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Wietrzychowicach.


  1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1D/00024684/3.
  2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 532/8 o powierzchni 0,46 ha położona w miejscowości Wietrzychowice:

działka przeznaczona jest do użytku rolniczego:  w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: R I -0,46 ha. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

  1. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy wynosi – 158,28 zł.

(słownie: sto pięćdziesiąt osiem zł 28/100)

Wadium: 20,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi: 2,00 zł

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obciążeń publiczno – prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności czynszu i podatku.
  2. Termin wnoszenia opłat: do 30 listopada każdego roku czynsz z tytułu dzierżawy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.
  3. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dz. nr 532/8 o pow. 0,46 ha.
  4. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  5. Czas trwania umowy: nieoznaczony.
  6. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
  7. Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 8³° w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach (sala konferencyjna)

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

– legitymują się dowodem wpłacenia wadium

– złożą komisji przetargowej w terminie do 4 sierpnia 2021 r- godz.12:00 oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń

Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice Nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  4 sierpnia 2021 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy

Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wydzierżawiana w przetargu ustnym nieograniczonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014r. poz. 1490)

Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.14 64-18-045 wew.15 w godzinach pracy Urzędu.

Wietrzychowice, dnia 07.07.2021 r.

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice

2 lipca 2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 02.07.2021 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.


Wójt Gminy Wietrzychowice    

Nasz znak: GPN.6733.6.2021

Wietrzychowice 02.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam że dnia 14.06.2021 r. na wniosek:

Gminy Wietrzychowice

zostało  wszczęte  postępowanie w sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla:

Zadanie  inwestycyjne:

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej  wymienionego zamierzenia. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach – pokój nr 6, w ciągu 14 dni od wywieszenia obwieszczenia  w tut. Urzędzie. Wniosek powinien zwierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania: