Informacja

2 marca 2021

Szanowni Państwo, w dniu 23.02.2021 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz członkowie LGD.  

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016 – grudzień 2020 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

INFORMACJA

2 marca 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że są jeszcze wolne miejsca dla mieszkańców  zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany pieca na nowoczesny piec z podajnikiem na paliwo stałe (ekogroszek lub pellet). Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 6418045

Informacje dodatkowe:

  • maksymalny poziom dotacji 8000 zł do nowego pieca oraz 1000 zł do modernizacji instalacji,
  • aby skorzystać z dotacji, należy dokonać trwałej likwidacji obecnie używanego źródła ciepła,
  • dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na cele mieszkaniowe,
  • do projektu można zgłaszać wyłącznie nieruchomości, które mają uregulowany stan prawny (akt notarialny, księga wieczysta).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

1 marca 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Nowopolu.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

1 marca 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Wietrzychowicach.


Do pobrania:

INFORMACJA

22 lutego 2021

Drodzy mieszkańcy, Pan Wicemarszałek Tomasz Urynowicz informuje, że w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB) trwają aktualnie prace nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB), narzędziem informatycznym służącym gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. CEEB wprowadzona została ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu i termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

System CEEB zastąpi w przyszłości Bazę Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce. Na podstawie nowych przepisów ww. Ustawy mieszkańcy będą zobowiązani przekazać do gmin deklaracje dotyczące eksploatowanych urządzeń grzewczych  w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, których są właścicielami.

Wymóg ten formalnie wejdzie w życie po 3 miesiącach od opublikowania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii komunikatu o uruchomieniu bazy.

W związku z powyższym wstrzymujemy zbieranie ankiet od mieszkańców dot. ogrzewania budynków do czasu formalnego wejścia w życie obowiązku ustawowego.

OGŁOSZENIE

19 lutego 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 19.02.2021 r. do 12.03.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: 

  • przeznaczonych do dzierżawy,
  • przeznaczonych do użyczenia.

Do pobrania: