Wycieczka Seniorów do Buska -Zdroju

10 września 2021

W dniu 09.09. 2021 r. Seniorzy wzięli udział w wycieczce do Buska Zdroju. Główną atrakcją była wizyta w najnowocześniejszej w Polsce, tężni solankowej gdzie Seniorzy korzystali z dobrodziejstw aerozolu solankowego. Przy pięknej słonecznej pogodzie Seniorzy odpoczywali w Parku Zdrojowym wśród kwiatów i zieleni, Domu Zdrojowego “Marconi”. Uczestnicy Klubów Seniora zwiedzili także zabytkową kapliczkę pod wezwaniem Św. Anny a także prawdziwy skarb Ponidzia kościółek XVII wieczny wykonany z drewna modrzewiowego. Na trasie wycieczki znalazł się także Opatowiec i tzw. “Cypel” – miejsce gdzie Dunajec wpada do Wisły. Przy brzegu Wisły znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego przy którym Seniorzy robili pamiątkowe zdjęcia.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE “GOTUJ PO HISZPAŃSKU”

10 września 2021
W ramach projektu można wyjechać na 60 dni do Walencji na kurs kuchni śródziemnomorskiej i praktyki w restauracjach. Wśród restauracji w których uczestnicy odbywają praktyki są restauracje z przewodnika Michelin oraz z gwiazdką Michelin. Przed wyjazdem jest zapewnione wsparcie językowe oraz odpowiednie przygotowanie do wyjazdu. Po powrocie do Polski projekt umożliwia także organizację i odbycie stażu w polskich restauracjach. Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” to nie tylko projekt, który dotyczy rozwoju umiejętności zawodowych. Jak każdy projekt mobilnościowy rozwija wszechstronnie i motywuje do zmiany, inspiruje.
 
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, zamieszkałych w Małopolsce, nieuczących się, niepracujących, zarówno do zawodowych kucharzy, osób z wykształceniem gastronomicznych oraz tych, które pasjonują się gotowaniem. Wyjechało z nami już ponad 150 osób. Wśród nich jest wielu kucharzy, a także pasjonatów kuchni, którzy dzisiaj pracują w krakowskich restauracjach oraz restauracjach w całej Polsce. 

Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” został wytypowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako przykład dobrych praktyk i przedstawiony w programie TVP „Fundusze Europejskie jak to działa”: https://www.youtube.com/watch?v=Es1gZUsWibE&t=176s. Projekt został także zaprezentowany w Brukseli na międzynarodowej konferencji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec.
 
Zachęcamy do zapoznania się z blogiem: http://blog.gotujpohiszpansku.pl/
 

“ZAŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ”

10 września 2021

Szanowni  Państwo,

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz z Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A Pawłem Nowakiem, Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Michałem Roehlichem, Małopolskim Kuratorem Oświaty Barbarą Nowak oraz Dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce Janem Godłowskim serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego do udziału w konkursie „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! IV edycja. # Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zgłoszenia mogą być przesyłane także przez domy kultury, ogniska muzyczne, chóry parafialne lub inne podmioty, do których dzieci uczęszczają na zajęcia muzyczne.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez poznanie i wykonanie przez nie utworów patriotycznych nawiązujących do bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń historycznych.

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu muzycznego (pieśni, piosenki), trwającego maksymalnie 5 minut, wykonanej w języku polskim związanej z tematyką Konkursu i nie może być wyłącznie utworem instrumentalnym.

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ” to doskonała okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, pokusić o nowe ciekawe aranże.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody przygotowane przez organizatorów oraz dodatkowo przez Agencję Mienia Wojskowego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać wyłącznie elektronicznie do 3 października 2021 r., wybierając jeden z poniższych sposobów:

a)           przesyłając na adres emailowy: zaspiewajityniepodleglej@muw.pl;

b)           przesyłając za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików np. wetransfer.com lub;

c)           za pomocą konta w chmurze  (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Regulamin wraz z załącznikami  dotyczącymi udziału  w Konkursie a także plakat przesyłam w załączeniu. Informacje o Konkursie są także dostępne na stronach internetowych organizatorów: http://muw.pl/; https://www.kopalnia.pl/; https://kuratorium.krakow.pl/; https://muzeum.wieliczka.pl/.

Informacji o Konkursie udzielają:  Oddział ds. Organizacyjnych w Biurze Wojewody,  tel. 12/ 39 21 119, 12/ 39 21 111, e-mail: jduk@malopolska.uw.gov.pl; bmad@malopolska.uw.gov.pl oraz Biuro Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 71, e-mail: pr@kopalnia.pl .

 

 

KOLEJNY ETAP PRAC PRZY BUDOWIE KANALIZACJI W JADOWNIKACH MOKRYCH

9 września 2021

Zgodnie z umową nr 165.2020  z dnia 28.12.2020 r. na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre” trwają prace budowlano- montażowe przy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. W ramach prac do tej pory została wykonana główna linia kanalizacji, przewierty sterowane pod drogami powiatowymi i gminnymi, zostały wkopane przepompownie dla poszczególnych domów i obiektów użyteczności publicznej. Został wykonany przewiert sterowany pod potokiem Kisielina. Planowany termin zakończenia prac to 28.12.2021r.

XXXI SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

8 września 2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach
w dniu 13 września 2021 r. o godz. 11.00.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, sprawdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2021 roku.

4. Informacje Wójta o działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie;

a) zmiany uchwały nr XXIV/149/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021 r.,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2031,

c) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

d) przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wietrzychowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

e) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Demblinie,

f) zmiany uchwały Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wietrzychowice.

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

9. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal

VII MEMORIAŁ PŁK. WŁADYSŁAWA KABATA

7 września 2021

4 września br.  miały miejsce uroczystości związane z obchodami Memoriału Pułkownika Władysława Kabata. W Sołectwie Miechowice Małe po raz siódmy władze samorządowe uhonorowały rodzimego bohatera. Po raz kolejny  patronat nad tą uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda. Celem imprezy jest upamiętnienie dowódcy osłony OPERACJI III MOST oraz popularyzacja czynnego wypoczynku. W ramach wydarzenia odbył się bieg terenowy na dystansie 2000 m dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz 4000 m w kategorii OPEN dla młodzieży starszej oraz dorosłych. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę oraz medal pamiątkowy a zwycięzcy biegów statuetki. Uroczystej dekoracji dokonała Dyrektor GCK Pani Jadwiga Gorla oraz Wójt Gminy Wietrzychowice Tomasz Banek a pozostałych biegaczy dekorowali sędziowie biegów Pan Mariusz Giża, Stanisław Nowak i Krzysztof Biedroński. Po zawodach biegowych rozpoczęła się oficjalna część Memoriału, w której uczestniczyli zaproszeni goście. Delegacje udały się pod tablicę pamiątkową oraz popiersie Władysława Kabata, które powstało z inicjatywy Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka by złożyć kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej przed publicznością wystąpili Seniorzy z Klubu Seniora Radosna Przystań oraz Wesoła Ferajna. Opiekę nad Klubami sprawowała tego dnia Pani Agata Dudek. Do zgromadzonych skierowali swoje przemowy Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz, który przybył na uroczystość wraz z małżonką, Radny Powiatu Pan Stefan Dzik, Przewodniczący Rady Pan Piotr Moskal pomysłodawca Memoriału oraz Pan Czesław Nowak, który przekazał również cenne materiały do kolekcji o Akcji III Most. Z zaproszonych gości pojawili się również Zastępca Wójta Pani Sabina Nowak, Pan Jan Bylica, Prezes LZS Pan Andrzej Pudełko, Radny Pan Zbigniew Curyłło, Radna Urszula Kogut, Radna Wojcieszek Ewa oraz  Państwo Podlaccy.

Na zakończenie imprezy czas wszystkim przybyłym umilił zespół ORION. Tradycyjnie nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców w postaci dmuchanych zjeżdżalni oraz stoiska z zabawkami i balonami.

Serdecznie dziękujemy za współorganizację uroczystości Dyrektor GCK Pani Jadwidze Gorla, pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach i Paniom ze Stowarzyszenia Miechowice Małe.

Podziękowania kierujemy również do sponsorów imprezy:

– Firmy BRUK- BET z Niecieczy Państwa Danuty i Krzysztofa Witkowskich
– Starosty Tarnowskiego Pana Romana Łucarza
– Firmy CONTECO Pana Ireneusza Kuczek
– Stowarzyszenia Miechowice Małe
– Wójta Gminy Wietrzychowice
– Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach
 
Gorąco i serdecznie dziękujemy trenerom, którzy zadbali o rozgrzewkę i przeprowadzili sprawnie zawody biegowe, serdecznie dziękujemy wszystkim gospodyniom Pani Prezes Elżbiecie Stryczek oraz Pani Sołtys Ewie Wojcieszek za przepyszne dania i gościnę, dziękujemy wszystkim mieszkańcom Miechowic Małych, za poświęcenie i pomoc przy organizacji uroczystości, a także Pani Marii oraz Janowi Puka i Piotrowi Gorli za niezmienny wkład we współtworzenie lokalnych imprez.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Wietrzychowice, Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach oraz Stowarzyszenie Miechowice Małe.