ZAKTUALIZOWANA BAZA INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

PROJEKT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY

23 lipca 2021

W lipcu br. zostanie przeprowadzona w ramach projektu pn.: “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”, głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Powyższa inwestycja możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej na poziomie  63,3% oraz z dotacji od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z Funduszu Inwestycji Lokalnych na poziomie 36,7 % inwestycji.

W ramach zadania zostanie wykonana nadbudowa budynku Urzędu Gminy za kwotę 500 000 tyś. zł ze wsparcia dotacji od Premiera Mateusza Morawieckiego z Funduszy Inwestycji Lokalnych.

Należy podkreślić, że w ramach całego zadania zostanie wymieniona cała instalacja C.O. na nową oraz zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

W celu lepszej dostępności naszego budynku dla mieszkańców zostanie zamontowana winda obsługująca wszystkie poziomy budynku.

Inwestycja zostanie zakończona w 2022 r.

Prezentujemy projekt elewacji budynku Urzędu Gminy znajdującego się w centrum Wietrzychowic.

 

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego

22 lipca 2021

Dzięki dużemu zaangażowaniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego      Pana Łukasza Smółki, Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nasza    Gmina dostała dofinansowanie w ramach konkursu Małopolskie OSP 2021 w kwocie   30 000 zł.

Kwota ta przyznana została na realizację zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jadowniki Mokre.

Serdeczne podziękowania za pomoc w pozyskaniu dofinansowania dla Pana Wojciecha Skrucha- Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach

22 lipca 2021

W Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach aktualnie przeprowadzany jest remont części piwnicznej, w której znajdują się szatnie i świetlica.

W ramach prowadzonych prac zostaną:

 • wymienione podłogi,
 • pomalowane ściany,
 • wymienione oświetlenie.

Ponadto odświeżony zostanie dach budynku Szkoły Podstawowej, który będzie pomalowany.

 

 

 

XXIX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

22 lipca 2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2021 roku.

4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021 rok.

b) zmiany uchwały nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

9. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal

Rekrutacja do projektu „Złap za STER!”

22 lipca 2021

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!

Jeśli potrzebujesz zmiany – zadzwoń i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

CO OFERUJEMY ?

 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6 miesięcy.
 • szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej.
 • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników.
 • płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 • udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 • opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy.
 • indywidualne doradztwo w tym zawodowe i psychologiczne.
 • dodatek relokacyjny, aktywizacyjny.
 • refundację studiów podyplomowych.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

 • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
 • zagrożonych utratą pracy, bo Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne
 • odchodzących z rolnictwa.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51/ 533 446 405, e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów