AKTUALNOŚCI

Informacja 6 marca 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający: STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” 33-270 Wietrzychowice, Demblin 96 informuje że w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie  9. 15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy […]

Ogłoszenie 6 marca 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Informacja 6 marca 2018

SZKOLENIA ZA BONY W MAŁOPOLSCE

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Informacja 6 marca 2018

PISMO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

28 lutego 2018 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF. Zgodnie z ww. zmianą rozporządzenia następujące zasady bioasekuracji obowiązują na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

Informacja 2 marca 2018

PRZEKAZANIE TREŚCI ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

  Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”

Bez kategorii 2 marca 2018

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony postępowania, że na wniosek SOC.6220.4.2017 z dnia 22 stycznia 2018 r. Gminy Wietrzychowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na działkach nr 843 w Miejscowości Miechowice Wielkie oraz działkach 557 i 558 położonych w […]

Na skróty