AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 4 czerwca 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach”. 1. Przedmiot zamówienia: „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach” w zakresie zgodnym z przedmiarem robót /w załączeniu/: Zakres prac obejmuje: a)   konserwacja elementów […]

Ogłoszenie 4 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 8/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR,  przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie […]

Ogłoszenie 4 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego strategią rozwoju […]

Ogłoszenie 4 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 6/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego strategią rozwoju […]

Informacja 30 maja 2018

Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie

W dniu 30 maja 2018r Wójt Gminy Wietrzychowice podpisał Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie współpracy realizacji działań ochronnych wynikających z zatwierdzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 przyjętego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2018 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia […]

Informacja 30 maja 2018

Odbiór robót budowlanych dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”

W dniu dzisiejszym  w Urzędzie Gminy Wietrzychowice odbył się odbiór  robót budowlanych  dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”. Całkowity koszt  inwestycji wyniósł  119 461,68 zł brutto. Wykonawcą w/w  inwestycji był  – Zakład Budowlano- Remontowy , ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno- Andrzej Pudełko. Wykonanie w/w inwestycji polegało na dociepleniu ścian styropianem, […]

Na skróty