AKTUALNOŚCI

Informacja 15 grudnia 2017

Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

Realizacja zadania pn.: Poprawa efektywności  energetycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach – termomodernizacja budynku została rozpoczęta 30.08.2017 r. Efektem ekologicznym zadania warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: docieplenie ścian zewnętrznych – 1257,19 m2 i stropu – 550,00 m2, wymian stolarki okiennej 10,50 m2 i stolarki drzwiowej zewnętrznej 6,23 m2, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na […]

Informacja 14 grudnia 2017

ULOTKA INFORMACYJNA – ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w związku z wciąż aktualnym zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną dotyczącą tej choroby. W załączeniu ulotka: Ulotka – znalezienie padłego dzika

GOPS 13 grudnia 2017

JAK POZYSKAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo […]

GOPS 12 grudnia 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/2017

I ZAMAWIAJĄCY Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19 NIP 9930652629  REGON 851660980 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach Tel. 14 6418 150 Fax. 14 6418 150 E-mail: gops@wietrzychowice.pl II NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tj. […]

Ogłoszenie 12 grudnia 2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy […]

Informacja 12 grudnia 2017

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt ii i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49 1 i 2 ustawy z […]

Na skróty