Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/jednorazowe-swiadczenie-na-podstawie-ustawy-za-zyciem/
Export date: Sun Oct 20 16:30:51 2019 / +0000 GMT

Jednorazowe świadczenie na podstawie Ustawy „Za życiem”


Jednorazowe świadczenie na podstawie Ustawy „Za życiem”.Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje niezależnie od dochodu:

 1. matce lub ojcu dziecka;

 2. opiekunowi prawnemu dziecka;

 3. opiekunowi faktycznemu dziecka.


Warunki przyznania jednorazowego świadczenia:

 1. złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka;

 2. posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu– wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza z II stopniem specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa
  i ginekologii, perinatologii lub neonatologii zatrudnionego w przychodni mająca umowę z NFZ.

 3. posiadanie zaświadczenia potwierdzającego fakt przebywania matki pod opieką lekarska od 10 tygodnia ciąży ( zgodnie z wzorem umieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku – Dz.U. 2010, poz. 1234).


Ważne!

Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek
o przyznanie w/w świadczenia zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, gdy:

 1. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich;

 2. Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

 3. Dziecko urodziło się martwe;

 4. Na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub o podobnym do niego charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej;

 5. Wniosek złożony jest po terminie tj. po upływie 12 miesięcy od urodzenia żywego dziecka.


Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wietrzychowicach.


 

Wnioski do pobrania:

Wniosek - pobierz plik

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 
Post date: 2017-08-24 11:59:51
Post date GMT: 2017-08-24 11:59:51