Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA I PÓŁROCZE 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA II PÓŁROCZE 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA I PÓŁROCZE 2018

Harmonogram i informacje o firmie odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych dostępne również pod adresem strony internetowej:
http://fbserwis.pl/odbior-odpadow/malopolskie/gmina-wietrzychowice/

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2017 R

W dniu 29 grudnia 2016 roku Gmina Wietrzychowice podpisała z firmą CONTEKO Sp. z o.o. z siedzibą 33-130 Radłów, ul. Woleńska 15 umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Umowa ta będzie obowiązywać przez najbliższy rok. W związku z powyższym podajemy do publicznej wiadomości harmonogramy odbioru odpadów w 2017 roku.

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 roku Gmina Wietrzychowice będzie podzielona na trzy sektory odbioru odpadów:

Sektor I     – Jadowniki Mokre, Miechowice Małe

Sektor II    –Demblin, Pałuszyce, W. Rogowska, Nowopole, M. Wielkie

Sektor III  – Wietrzychowice, Sikorzyce


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Do pobrania:


FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

od 01.01.2018  do 31.12.2018 r.
Konsorcjum firm
FBSerwis S.A. – Lider
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. – Partner
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

tel. 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbeserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl


MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do pobrania:


ULOTKA INFORMACYJNA – JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

Do pobrania:


INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Do pobrania:

POZIOMY ODZYSKU

Do pobrania:

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje „iż obowiązkiem każdego właściciela jest przyłączenie jego nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli  nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych – podstawa prawna art.  5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

Jednocześnie należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania wykonania tego rodzaju usług przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorce posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie obowiązujących umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Gminną jednostką organizacyjną, która na terenie Gminy Wietrzychowice realizuje usługę wywozu nieczystości ciekłych jest: Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów z siedzibą 33-270 Wietrzychowice 187 tel. 14 641 80 43. Dodatkowo poniżej wykaz firm posiadających stosowne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wietrzychowice:

SEGREGUJESZ I ŚMIECISZ MNIEJ

Ministerstwo Środowiska opracowało materiały propagujące system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pod nazwą „Segregujesz.. i śmiecisz mniej” w postaci artykułów, materiałów video i infografik. Szczegóły dostępne poniżej:

sens recyklingu – http://naszesmieci.mos.gov.pl/sens-recyklingu

jak segregować – http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

infografiki – http://naszesmieci.mos.gov.pl/infografiki

wspólny system segregacji – http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji

INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z PRZETERMINOWANYMI LEKAMI I ZUŻYTYMI BATERIAMI POCHODZĄCYMI Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI