Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

10 grudnia 2018

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z  2018 r. poz. 2068 z póź. zm.) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

 1. Wietrzychowice działka nr 557
 2. Wietrzychowice działka nr 142
 3. Wietrzychowice działka nr 560
 4. Sikorzyce działka nr 113
 5. Sikorzyce działka nr 545
 6. Sikorzyce działka nr 483
 7. Demblin działka nr 595
 8. Wola Rogowska  działka nr 670
 9. Wola Rogowska  działka nr 377
 10. Wola Rogowska  działka nr 898
 11. Wola Rogowska  działka nr 91
 12. Jadowniki Mokre działka nr 724
 13. Jadowniki Mokre działka nr 520

Zgłoszenia należy kierować na piśmie do zarządcy w/w dróg:

Wójt Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice
Woj. Małopolskie
Tel/fax 14 64188045

Jednocześnie wyjaśnia się, ze zgodnie z art. 4 pkt. 15a  cytowanej na wstępie ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych, oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

 • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego,
 • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o którym mowa w art. 7 ustawy jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wbudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej zarządcy dróg www.wietrzychowice.pl oraz przesłana do wiadomości na stronie prezesa urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Powyższa informacja została zamieszczona dn. 10.12.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod linkiem:

Informacja

6 grudnia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje o wyniku naboru na stanowisko ,,Opiekun Klubu Seniora”.

Wybrano ofertę pani Pauliny Dudy, która uzyskała większą liczbę punktów.

DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

3 grudnia 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach Mokrych zyskała nowe wyposażenie w postaci rozpieraka cylindrycznego.

Uroczyste przekazanie nastąpiło w dniu 27 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach a przekazania sprzętu na rzecz jednostki dokonał Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek na ręce Prezesa OSP Jadowniki Mokre Pana Macieja Mądrzyka oraz Naczelnika Pana Sebastiana Golonki.

W przekazaniu ww. sprzętu wzięli udział zaproszeni goście:

 1. Pan Jan Grabski – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 2. Pani Urszula Kogut – Radna Rady Gminy Wietrzychowice,
 3. Pan Wiktor Urban – Radny Rady Gminy Wietrzychowice, członek OSP Jadowniki Mokre.

Zakupiony rozpierak cylindryczny ratownictwa drogowego,  znacznie poprawi skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych zwłaszcza kolizji drogowych z udziałem pojazdów mechanicznych i będzie służył ofiarom tych wypadków poprzez odciąganie kolumny kierowniczej pojazdu uszkodzonego w którym zostały uwięzione i unieruchomione ofiary wypadku. Rozpierak ten stanowi element zestawu hydrauliczego ratownictwa drogowego.

Zadanie to zostało współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie umowy dotacji w wysokości 4926 zł a  jego całkowity koszt wyniósł 10 000 zł przy czym pozostała kwota w wysokości 5 074 zł została pokryta z budżetu Gminy Wietrzychowice.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26 listopada 2018

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

Cena ofertowa brutto: 30.109,78 zł miesięcznie – 361.317,36 zł za 12 miesięcy

W załączeniu zawiadomienie:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

20 listopada 2018

Gmina Wietrzychowice, w oparciu o umowę partnerską, wspólnie z gminami: Szczurowa (Beneficjent projektu), Borzęcin i Szczucin realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Po wykonaniu robót sześć obiektów objętych projektem będzie ogrzewane w sposób mniej energochłonny, zmniejszona zostanie ilość surowca energetycznego potrzebnego do ich ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zmniejszą się straty ciepła. Wzrośnie  efektywność energetyczna budynków a w procesie dostaw energii elektrycznej będą miejscowo wykorzystane odnawialne źródła energii. Szacuje się, ze zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów  wyniesie ok  9.258 GJ/rok a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  659 ton emisji równoważnej CO2

Dzięki temu mniejsza będzie szkodliwa emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych.

Jako pierwsze z całego projektu,, kompleksowej termomodernizacji zostały poddane  budynki  w Gminie Wietrzychowice:  Szkoła Podstawowej  w Wietrzychowicach i  Dom Ludowy  w Jadownikach Mokrych. Obie inwestycje  zostały zakończone w grudniu 2017 r. i już od roku  oprócz oszczędności finansowych obniżono także emisję gazów co sprzyja lokalnej poprawie jakości powietrza,

Całkowita wartość termomodernizacji  dwóch budynków  wyniosła 1.290,352,67 zł . Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stanowiła  niespełna 50% kosztów, pozostałą część gmina Wietrzychowice sfinansowała  z własnego budżetu.

W załączeniu informacja z gazety Miasto i Ludzie: