Gmina Wietrzychowice otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowej kapliczki w Miechowicach Małych

7 czerwca 2018

Gmina Wietrzychowice w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018 otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowej kapliczki słupowej na cmentarzu wojennym z I Wojny Światowej
w Miechowicach Małych w kwocie 7.000,00 zł, całość inwestycji wyniesie 22.240,02 zł. Remont wykonany zostanie ze środków Gminy Wietrzychowice i Województwa Małopolskiego w 2018 r. Umowa na remont zabytkowej kapliczki słupowej zostanie podpisana w najbliższym czasie. Planowany termin wykonania inwestycji to 28.09.2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

6 czerwca 2018

Zamawiający – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 – informuje  że  zamówienie publiczne pn: „Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych” zostaje unieważnione  ponieważ, w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Wietrzychowice dn. 06.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowej informacji:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

6 czerwca 2018

Nazwa zamówienia: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. , zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice.

  • cena przedmiotu zamówienia: 269 197,07 zł
  • termin uruchomienia kredytu: nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia:

ODBIÓR INWESTYCJI „REMONT DOMU KULTURY W MIECHOWICACH MAŁYCH

4 czerwca 2018

4 czerwca br. odbyły się czynności odbiorowe zrealizowanej inwestycji pt. „Remont Domu Kultury w Miechowicach Małych”, której  wykonawcą  była firma:

Usługi Budowlane Józef Gorla , Demblin 118, 33-270 Wietrzychowice.

Inwestycja opiewa na kwotę 20 686,74 zł w zakres prac obejmował remont kuchni oraz łazienki.

Okres gwarancji to 60 miesięcy.

Przed inwestycją:

Zdjęcia po ukończenej     inwestycji:

Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie

30 maja 2018

W dniu 30 maja 2018r Wójt Gminy Wietrzychowice podpisał Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie współpracy realizacji działań ochronnych wynikających z zatwierdzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 przyjętego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia
17 kwietnia 2018 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19.04.2018 r., poz. 3238), zwanego dalej „pzo”, w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

W załączeniu:

Odbiór robót budowlanych dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”

30 maja 2018

W dniu dzisiejszym  w Urzędzie Gminy Wietrzychowice odbył się odbiór  robót budowlanych  dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”. Całkowity koszt  inwestycji wyniósł  119 461,68 zł brutto. Wykonawcą w/w  inwestycji był  – Zakład Budowlano- Remontowy , ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno- Andrzej Pudełko. Wykonanie w/w inwestycji polegało na dociepleniu ścian styropianem, położenie tynku cienkowarstwowego , położenie tynku mozaikowo-żywicznego, wymiana okien drewnianych na okna z pcv, obłożenie kominów styropianem i montaż instalacji odgromowej.