Informacja Państwowej Straży Rybackiej

3 września 2019

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie?

Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie.

Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.

Zgłoszenia o przypadkach kłusownictwa prosimy kierować na adres Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie: Basztowa 22, 31-156 Kraków

lub na adres e-mail: psr@malopolska.uw.gov.pl lub telefonicznie na numer 12 392 13 18.

Państwowa Straż Rybacka zapewnia anonimowość.

Informacja o dowozach do Szkół na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

30 sierpnia 2019

Przywóz uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 z Woli Rogowskiej odbędzie się autobusem szkolnym JANPOL  o godzinie 8.30.


Przywóz uczniów  Szkoły Podstawowej na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 z Jadownik Mokrych odbędzie się autobusem szkolnym JANPOL                 o godzinie 8.00. Przywóz Dzieci Przedszkolne z Jadownik Mokrych uczęszczajace do Przedszkola w Wietrzychowicach o godzinie 8.30 autobusem Żaczek.


 1. Przywóz uczniów  Szkoły Podstawowej na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 z Sikorzyc  odbędzie się  o godzinie 7.40 autobusem Żaczek.
 2. Przywóz dzieci z Przedszkola na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 z  Sikorzyc  odbędzie się  o godzinie 8.15 autobusem Żaczek.
 3. Przywoź uczniów  Szkoły Podstawowej klasy 1-4  Miechowic Małych odbędzie się o godzinie  7.30 autobusem Żaczek.
 4. Przywoź dzieci Przedszkolnych z  Miechowic Małych odbędzie się o godzinie  8.10 autobusem Żaczek.
 5. Przywoź uczniów  Szkoły Podstawowej klasy 5-8  Miechowic Małych odbędzie się o godzinie  7.50 autobusem Janpol.
 6. Uczniowie z Szkoły Podstawowej i Przedszkola z miejscowości Pałuszyce i Nowopole o godzinie 8.20
 7.  Uczniowie z Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Demblina i Wyspy o godzinie 8.40 autobus szkolny Janpol,  z Miechowic Wielkich o 8.50  autobus Janpol.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

30 sierpnia 2019

Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach 33-270 Wietrzychowice 19.


Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Bratko zamieszkała w Nowopolu.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 11/2019

29 sierpnia 2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –

Zielony Pierścień Tarnowa

działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 62 500,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03 do 18 września 2019  r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 03 do 17 września 2019 r.
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 18 września 2019 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 18 września 2019 r. (środa)
o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 4.0 Wzrost aktywności mieszkańców.

Cel szczegółowy 4.1 Rozwój działalności dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych

Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie oferty lokalnych sportowych klubów młodzieżowych i dziecięcych oraz edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych.

Wskaźnik produktu:

Ilość wspartych inicjatyw sportowych i edukacyjnych – 9 sztuk, 

Ilość godzin zajęć zorganizowanych dzięki wsparciu LSR – 852 godziny.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 6 punktów z 12 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Opublikowano w dniu: 20.08.2019 r.

GMINA WIETRZYCHOWICE – PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE WIEŃCA NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH W WOJNICZU

26 sierpnia 2019

Wieniec wykonany przez grupę wieńcową z Sikorzyc reprezentujący Gminę Wietrzychowice zwyciężył na Dożynkach Powiatowych 25 sierpnia br.
Dzięki sukcesowi grupa z Sikorzyc, będzie reprezentowała Powiat Tarnowski na Dożynkach Wojewódzkich w Zakliczynie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

26 sierpnia 2019

Dotyczy zamówienia pn. Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych na działkach nr 778/3 i 779/6.