Memoriał Pułkownika Władysława Kabata – 16.06.2018- GALERIA

19 czerwca 2018

MARSZ PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE

19 czerwca 2018

Dnia 12.06.2018 roku, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wietrzychowice, w ramach działań profilaktycznych zorganizował „Marsz Przeciw Przemocy w Rodzinie”. Rozpoczęcie marszu miało miejsce pod budynkiem Urzędu Gminy Wietrzychowice, gdzie zebranych powitał Wójt Gminy Pan Tomasz Banek, wyrażając swoją aprobatę dla działania profilaktycznego oraz podziękowania dla organizatorów i uczestników za zaangażowanie, oraz liczny udział. Podczas marszu, uczniowie prezentowali hasła przeciw przemocy w rodzinie na własnoręcznie wykonanych transparentach. Uczestnicy rozdawali także ulotki z informacją o instytucjach udzielających pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie.

Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na poważny problem, jakim jest przemoc domowa. Szczególnie ważne jest, aby w rodzinach dzieci wzrastały w atmosferze bezpieczeństwa, ciepła i zrozumienia. Jakakolwiek forma przemocy pojawiająca się w rodzinie rzutuje negatywnie na rozwój dzieci oraz kształtowanie ich osobowości, nawet, wtedy gdy nie są one ofiarami a tylko świadkami przemocy. Poprzez udział w marszu dzieci i młodzież z naszej gminy wyrażali swój sprzeciw na stosowanie przemocy w rodzinie. Mamy nadzieję, że ta forma przekazu okaże się skuteczna.

 

 

Koncert charytatywny dla Justyny

18 czerwca 2018

15 czerwca br. na stadionie w Wietrzychowicach odbył się koncert charytatywny dla Justyny Drąg, która choruję na złośliwego guza mózgu o nazwie pineoblastoma, a jedyną szansą na ocalenie jej życia jest kosztowna kuracja w Monterrey. Na scenie wystąpiły zespoły: Magik Band i Feniks, które za darmo zadbały o oprawę muzyczną imprezy.
Podczas zabawy zebrano łącznie 11.331.02 złotych. Pieniądze zostaną przekazane na dalsze leczenie Justyny. Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz wsparcie akcji.

 

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW

18 czerwca 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –

Zielony Pierścień Tarnowa

działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu:

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2.0 Stworzenie lokalnego klastra wytwarzania i sprzedaży produktów rolnych jako generatora nowych źródeł dochodu.

Cel szczegółowy 2.2 Rozwój rynków zbytu lokalnych produktów rolnych.

Przedsięwzięcie 2.2.2 Inicjatywy w zakresie promocji produktów lokalnych

Wskaźnik produktu:

Liczba inicjatyw w zakresie promocji produktów lokalnych – 4 sztuka 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów niewykonujących  działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz organizacji pozarządowych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wysokość dostępnych środków na realizację operacji: 50 000,00 zł.

Realizacja operacji obejmować będzie:

Jednym z kluczowych sektorów zdefiniowanych w LSR  jest produkcja w zakresie produktów regionalnych – z uwagi na bogatą tradycję lokalnych produktów, które mają potencjał komercjalizacji. Dlatego operacja obejmować będzie:

 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej w prasie (przygotowanie i opublikowanie 2 artykułów sponsorowanych o wymiarach 1/2 strony), radio (przygotowanie i emisja 2 30-sekundowych spotów informacyjnych w radio o zasięgu lokalnym),   internecie  (utworzenie i prowadzenie profilu na FB)  w celu identyfikacji produktów lokalnych na obszarze LSR,
 • opracowanie procedury utworzenia marki jakościowej dla produktów lokalnych
  i systemu przyznawania  znaku jakości w ramach tej marki, opracowanie logo marki,
 • zaprojektowanie oraz stworzenie strony internetowej i założeń sklepu  internetowego produktu lokalnego,
 • przeprowadzenie 2 konkursów kulinarnych wśród dzieci i dorosłych,
 • przeprowadzenie 2 imprez plenerowych na terenie gmin należących do ZPT.

Wymieniona operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie do 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdzpt.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać:

w terminie od 12.06.2018r. do 12.07.2018r.

bezpośrednio   w   biurze   Lokalnej   Grupy  Działania: Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, 33-156 Skrzyszów 335A od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30 na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszeń:

 1. Złożenie kompletu   wymaganej    dokumentacji   w   miejscu    i    terminie    podanym w informacji,
  1. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772 t.j.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.
 • 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR:

„1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)osobą fizyczną, jeżeli:

a)jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)jest pełnoletnia,

c)ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460),

d)miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2)osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3)jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
 3. O pomoc może ubiegać się również:

1)gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2)powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

 1. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej

„LGD”.

 1. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a [rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – przyp.], o pomoc może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a-c.
 2. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3 [wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR – przyp.], o pomoc nie może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.”

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 6 punktów z 12 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania zgłoszenia udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Opublikowano w dniu: 11.06.2018 r.

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW

18 czerwca 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –

Zielony Pierścień Tarnowa

działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu:

rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na

budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2.0 Stworzenie lokalnego klastra wytwarzania i sprzedaży produktów rolnych jako generatora nowych źródeł dochodu.

Cel szczegółowy 2. 2 Rozwój rynków zbytu lokalnych produktów rolnych.

Przedsięwzięcie 2.2.1 Inicjatywy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów

Wskaźnik produktu:

Liczba operacji w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lokalnych – 1 sztuka 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów niewykonujących  działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz organizacji pozarządowych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 zł.

Realizacja operacji obejmować będzie utworzenie mobilnego punktu dystrybucji produktów lokalnych poprzez zakup: 

– zestaw mobilnych kontenerów wystawienniczych o powierzchni minimum 20 m kw. do dowolnej zabudowy, w tym  moduł magazynowy oraz chłodniczy,

-2 drewnianych, zadaszonych  domków wystawienniczych o wymiarach  każdego:  minimum 2×2 m,  składany, otwierany z 3 stron, zawierający daszek + podest, zamykane tylne drzwi,

– drewnianego zadaszonego mobilnego regału – straganu warzywnego na minimum 6 skrzynek,

-utworzenie internetowej sieci zbytu produktów lokalnych.

Wymieniona operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie do 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdzpt.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać:

w terminie od 12.06.2018r. do 12.07.2018r.

bezpośrednio   w   biurze   Lokalnej   Grupy  Działania:      Stowarzyszenie   Zielony Pierścień Tarnowa, 33-156 Skrzyszów 335A od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30
do 15.30
na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszeń:

 1. Złożenie kompletu   wymaganej    dokumentacji   w   miejscu    i    terminie    podanym w informacji,
  1. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772 t.j.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

 

 • 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR:

„1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 

1)osobą fizyczną, jeżeli:

a)jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b)jest pełnoletnia,

c)ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460),

d)miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2)osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3)jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
 3. O pomoc może ubiegać się również:

1)gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2)powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

 1. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej

„LGD”.

 1. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a [rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – przyp.], o pomoc może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a-c.
 2. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3 [wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR – przyp.], o pomoc nie może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.”

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 6 punktów z 12 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania zgłoszenia udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Opublikowano w dniu: 11.06.2018 r.

 

 

 

 

W naszym urzędzie zapłacisz kartą i telefonem

18 czerwca 2018

Niniejszym informujemy, że w naszym urzędzie można już dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych lub telefonu. Gmina Wietrzychowice przystąpiła do programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izba Rozliczeniową polegającego na upowszechnianiu płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS. Zainstalowany w kasie urzędu terminal płatniczy akceptuje płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard dokonywane w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej, a także płatności mobilne BLIK.

Dodatkowo w Urzędzie Stanu Cywilnego uruchomiona została usługa WebPOS Paybynet – jest to innowacyjna usługa internetowa, która umożliwia przyjmowanie płatności na stanowisku pracy urzędnika z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków. Z usługi tej na chwile obecną będą mogli skorzystać klienci Banku Pekao S.A. korzystający z aplikacji PeoPay, klienci Banku PKO BP oraz ING korzystający z aplikacji swoich banków poprzez kody BLIK.