Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

6 czerwca 2018

Nazwa zamówienia: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. , zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice.

  • cena przedmiotu zamówienia: 269 197,07 zł
  • termin uruchomienia kredytu: nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia:

ODBIÓR INWESTYCJI „REMONT DOMU KULTURY W MIECHOWICACH MAŁYCH

4 czerwca 2018

4 czerwca br. odbyły się czynności odbiorowe zrealizowanej inwestycji pt. „Remont Domu Kultury w Miechowicach Małych”, której  wykonawcą  była firma:

Usługi Budowlane Józef Gorla , Demblin 118, 33-270 Wietrzychowice.

Inwestycja opiewa na kwotę 20 686,74 zł w zakres prac obejmował remont kuchni oraz łazienki.

Okres gwarancji to 60 miesięcy.

Przed inwestycją:

Zdjęcia po ukończenej     inwestycji:

Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie

30 maja 2018

W dniu 30 maja 2018r Wójt Gminy Wietrzychowice podpisał Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie współpracy realizacji działań ochronnych wynikających z zatwierdzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 przyjętego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia
17 kwietnia 2018 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19.04.2018 r., poz. 3238), zwanego dalej „pzo”, w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

W załączeniu:

Odbiór robót budowlanych dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”

30 maja 2018

W dniu dzisiejszym  w Urzędzie Gminy Wietrzychowice odbył się odbiór  robót budowlanych  dla realizacji zadania pn: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”. Całkowity koszt  inwestycji wyniósł  119 461,68 zł brutto. Wykonawcą w/w  inwestycji był  – Zakład Budowlano- Remontowy , ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno- Andrzej Pudełko. Wykonanie w/w inwestycji polegało na dociepleniu ścian styropianem, położenie tynku cienkowarstwowego , położenie tynku mozaikowo-żywicznego, wymiana okien drewnianych na okna z pcv, obłożenie kominów styropianem i montaż instalacji odgromowej.

Wizyta u weteranów misji pokojowej ONZ

30 maja 2018

29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, święto mające na celu upamiętnienie wkładu Wojska Polskiego w misje pokojowe i stabilizacyjne.

W związku z tą uroczystością Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek wraz z Starostą Tarnowskim Panem Romanem Łucarzem, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Tarnowie ppłk. Piotrem Waręckim oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – koła w Tarnowie, Prezesem Zbigniewem Burnatem oraz Sekretarzem Edwardem Biskupkiem, miał okazję odwiedzić weteranów misji zagranicznej, mieszkających na terenie Gminy Wietrzychowice, Panów:
– Jerzego Kuczaka,
– Józefa Kubisztala.

Obaj służyli w polskim kontyngencie na Bliskim Wschodzie w okresie od grudnia 1973 do czerwca 1974 roku.

Żołnierze polscy trafili na Bliski Wschód w listopadzie 1973 roku, po zakończonej wówczas wojnie Jom Kippur i uczestniczyli w misji pokojowej w Drugich Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ w Egipcie – UNEF II. Zwarty oddział wojskowy, którego zasadniczy komponent tworzył batalion tzw. POLLOG, wykonywał zadania logistyczne na rzecz jednostek operacyjnych misji stacjonujących w strefie buforowej, położonej na wschód od Kanału Sueskiego, rozdzielającej siły egipskie od izraelskich. Do realizacji tej misji polscy żołnierze sformowali Polską Wojskową Jednostkę Specjalną na Bliskim Wschodzie. Stronie Polskiej powierzono również zadanie rozwinięcia placówki medycznej UNEF II – Polski Szpital Polowy.

Misja UNEF II zakończyła się w 1979 roku. Przez szeregi polskiego kontyngentu w Egipcie przewinęło się ponad 11 tys. żołnierzy i pracowników cywilnych. Żołnierze polscy zostali też docenieni przez władze ONZ za dyscyplinę i porządek wojskowy oraz determinację w wykonywaniu zadań, a ich postawa oceniona jako wzorowa.

źródło:

http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/3570-z-wizyta-u-weteranow-misji-pokojowej-onz

Wójt Gminy Wietrzychowice z wizytą u Prezydenta

30 maja 2018

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego samorządowców z różnych części Polski. Z Powiatu tarnowskiego w uroczystościach wzięło udział trzech włodarzy, w tym Pan Tomasz Banek, Wójt Gminy Wietrzychowic. Uroczystości odbyły się w piątek 25 maja br. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, gdzie Prezydent wygłosił przemówienie.

Służba społeczeństwu to jest to, czego się Państwo kiedyś podjęliście, czego cały czas się podejmujecie, w tym roku też będziecie się zapewne w wielu przypadkach podejmowali, biorąc pod uwagę, że dla samorządu terytorialnego w Polsce jest to rok wyborczy – mówił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.