NOWY KIEROWNIK ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH

4 listopada 2019

Od 1 listopada br. powołano nowego kierownika Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach, którym została pani Iwona Nowak pełniąca dotychczas funkcje Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach.

Serdecznie dziękujemy pani Iwonie za wieloletnią pracę na rzecz urzędu oraz trzymamy kciuki za nowe wyzwania związane z pełnieniem nowej funkcji.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

30 października 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, ze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków  o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Wietrzychowice wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę, oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztów dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W związku z powyższym w terminie do dnia 14 listopada 2019 r. /czwartek/ włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Wietrzychowice  mogą zgłaszać  się do udziału w programie . Kartę zgłoszenia należy złożyć  w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pokój nr 14. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku. Realizacja programu na terenie Gminy Wietrzychowice będzie uzależniona od uzyskania dotacji.


Do pobrania:

Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice

25 października 2019

W dniu 14.10.2019r.  dokonano odbioru robót budowlanych dla zadania pn: : Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice

  1. a) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wola Rogowska na działce
    nr 493 – część I
  2. b) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Demblin na działce nr 564

Inwestycja została zrealizowana   w ramach Programu Rozwoju  Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2019.Zakres prac  obejmował: prace ziemne , nawierzchnia trawiasta, ogrodzenie panelowe systemowe, mała architektura, ciągi piesze. Prace zostały wykonane
w okresie od 27.06.2019 r. do 30.09.32019 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Wykonawcą robót była firma Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44. Całkowita wartość  zadania wyniosła  144 449,55 zł brutto. Wielkość dofinansowania  z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła  69 900,00 zł.

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019

24 października 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach  otrzymała dofinansowanie na zakup 6 komputerów w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Wartość zadania to 17 100 zł, w tym dotacja z programu opiewa na kwotę 14 535 zł.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” jest szóstą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016 oraz 2017.

O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury.

INFORMACJA

22 października 2019

Pismo z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie informujące o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM 10 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 µg/m3  w dniach 23 i 24 października 2019 r.Do pobrania:

Trwa nabór chętnych osób do IX edycji projektu „Proaktywni na plus” – powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski!

21 października 2019

Ruszył           nabór do przedostatniej IX edycji projektu „Proaktywni na plus”. Oferta skierowana jest do mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego, pozostających bez pracy. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

W ramach projektu oferujemy:
🔹Płatne staże z możliwością zatrudnienia
🔹Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
🔹Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
🔹Nabycie nowych umiejętności zawodowych
🔹Indywidualne doradztwo zawodowe

Więcej informacji: