Grupa wieńcowa z Miechowic Wielkich na dożynkach powiatowych

27 sierpnia 2018

26 sierpnia br. w Zakliczynie odbyły się Dożynki Powiatu Tarnowskiego. Gminę Wietrzychowice reprezentowała grupa wieńcowa z Miechowic Wielkich.

BUDUJEMY CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ W DEMBLINIE

27 sierpnia 2018

Już niebawem w Demblinie przy drodze powiatowej zostanie dobudowany kolejny odcinek chodnika. Najtańszą ofertę na to zadanie w kwocie 143 652, 56 zł złożyła firma SEBI-KOM Sabina Krupa Strzelce Wielkie.
Należy podkreślić, iż do tej inwestycji dokłada się Starostwo Powiatowe w Tarnowie w kwocie około 66 000 zł, pozostałe ponad 77 000 zł to pieniądze z budżetu Gminy Wietrzychowice.

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W BUDOWIE

27 sierpnia 2018

Po dwóch przetargach ostatecznie udało się wybrać wykonawców na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości:
– Miechowice Wielkie,
– Miechowice Małe,
– Sikorzyce,
– Wietrzychowice.

Koszt budowy czterech placów zabaw i w tym siłowni zewnętrznych to około 520 000 zł z czego, aż 300 000 zł otrzymaliśmy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
termin wykonania zadania to październik 2018 r.
Wykonawcą będzie Firma Usługowo Handlowa Krzysztof Głowa Przybysławice 39 33-273 Marcinkowice

Obecnie trwają już prace ziemne w Miechowicach Małych.

Nowy plac zabaw w Demblinie

24 sierpnia 2018

Zakończyła się budowa placu zabaw w Demblinie. Dzięki  pozyskanym w ostatnim czasie przez ,,Stowarzyszenie Demblinianki ‘’  za pośrednictwem Zielonego Pierścienia Tarnowa środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwoty 50 tys. złotych w ramach działania 19.2 ,, Wsparcie   na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. wpieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich-została zrealizowana inwestycja pn.,, Budowa placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w miejscowości Demblin, mająca na celu stworzenie mieszkańcom miejscowości Demblin, Gminy Wietrzychowice oraz turystom przestrzeni do spędzania wolnego czasu na powietrzu poprzez budowę placu zabaw. Wykonawcą tego zadania była firma Handlowo- Usługowa Krzysztof Głowa z Przybysławic a koszt sięgał blisko 73 tys. złotych.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice

21 sierpnia 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji mających na celu wyrażenie opinii i uwag, były projekty aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice tj.:

  • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
  • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wietrzychowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  1. Forma i termin konsultacji:

Konsultację w formie pisemnej przeprowadzono w terminie od 07.08.2018 r. do 14.08.2018 r.

  1. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie, organizacje mogące brać udział w konsultacji nie wniosły uwag i wniosków do ww. uchwały.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

 


Do pobrania: