Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

15 grudnia 2017

Realizacja zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowice – modernizacja kotłowni gazowej została rozpoczęta 30.08.2017 r. Realizacja inwestycji przyczyni  się do poprawy istniejącego stanu środowiska poprzez zmniejszenie zużycie paliwa gazowego do ogrzewania obiektu. Zmniejszy się szkodliwy wpływ spalania surowców energetycznych wykorzystywanych w procesie dostarczania ciepła i ogrzewania wody na stan powietrza. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 93 468,00 zł, kwota pożyczki  22 534,00 zł. (więcej…)

Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

15 grudnia 2017

Realizacja zadania pn.: Poprawa efektywności  energetycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach – termomodernizacja budynku została rozpoczęta 30.08.2017 r. Efektem ekologicznym zadania warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: docieplenie ścian zewnętrznych – 1257,19 m2 i stropu – 550,00 m2, wymian stolarki okiennej 10,50 m2 i stolarki drzwiowej zewnętrznej 6,23 m2, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 805,60 GJ/rok. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 647 485,00 zł, kwota pożyczki  240 361,00 zł.

(więcej…)

ULOTKA INFORMACYJNA – ASF

14 grudnia 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w związku z wciąż aktualnym zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną dotyczącą tej choroby.

W załączeniu ulotka:

ZAWIADOMIENIE

12 grudnia 2017

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt ii i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49
1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przesyła zawiadomienie.

Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

11 grudnia 2017

Realizacja zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice – budynek OSP w Woli Rogowskiej i budynek Biurowo-Szkoleniowy OSP w Nowopolu została rozpoczęta 14.07.2017 r. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 265 000,00 zł, kwota pożyczki 150 758,00 zł. Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizacje pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: docieplenie ścian: 840,76 m2, docieplenie stropów: 232,50 m2,  wymiana stolarki okiennej: 68,08 m2, wymiana stolarki drzwiowej: 7,90 m2 w dwóch budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminu Wietrzychowice – budynek OSP w Woli Rogowskiej i budynek biurowo-szkoleniowy OSP w Nowopolu, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 160,05GJ/rok. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. (więcej…)

PREZENTACJA INICJATYW NA GALI EDUKACYJNEJ GMINY MAŁOPOLSKI

11 grudnia 2017

7 grudnia br. podczas uroczystej gali Edukacyjnej Gminy Małopolski , na której to Gmina Wietrzychowice zdobyła Grand Prix organizatorzy wyświetlali krótkie filmiki z inicjatywami jakie miały miejsce w poszczególnych gminach. Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie udostępniamy film prezentujący działania w naszej gminie.

(więcej…)