Wybory do Izb Rolniczych

14 czerwca 2019

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 79 W Wietrzychowicach dotyczące składu OKW, pełnomocnika Małopolskiej Izby Rolniczej i terminie i miejscu przyjmowania kandydatur na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolnicze.


Informacja

12 czerwca 2019

Działając na podstawie art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz. U.  z  2018r.  poz. 2268/,
z którego wynika, że w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą  wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Tarnowie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, którzy uprawiają pola wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, iż są zobowiązani do przestrzegania tego zakazu i niewykonywanie żadnych czynności związanych z uprawą, sadzeniem drzew lub krzewów w pasie 3 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego tj. zaorywanie gruntu, bronowania itp.

MAMY DOFINANSOWANIE 80 000 zł Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

11 czerwca 2019

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Wietrzychowice otrzymała dotację 80 000 zł na remont kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach.

Dzięki tym 80 000 zł oraz środkom z budżetu Gminy Wietrzychowice jeszcze bardziej podniesiemy standard przygotowania posiłków dla dzieci.
Remonty ruszą w wakacje.

Serdeczne podziękowania za wsparcie składamy Panu Zbigniewowi Starzec Wicewojewodzie Małopolskiemu.

Należy także podkreślić, iż po raz kolejny dobra współpraca pomiędzy Urzędem Gminy Wietrzychowice, a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym na czele z Panią Dyrektor Jadwigą Łucarz przynosi dobre owoce.

Dziękujemy za wsparcie merytoryczne w napisaniu projektu Panu Michałowi Wolakowi Wicedyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH – ŚRODKI NA DROGI DLA GMINY WIETRZYCHOWICE

10 czerwca 2019

5 czerwca 2019 r. podczas Forum Wójtów, Burmistrzów w Krakowie odbyło się oficjalne wręczenie promes w ramach programu Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych.

Tego dnia Gminę Wietrzychowice reprezentował Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice. 
Serdeczne podziękowania kierujemy dla:
– Pana Łukasz Smółki Wicemarszałka Województwa Małopolskiego,
– Pana Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego,
którzy osobiście wręczali środki na drogi.

Równie ciepło dziękujemy:
– Panu Witold Kozłowskiemu – Marszałkowi Województwa Małopolskiego,
– Pani Annie Pieczarce Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego,
– Pani Marcie Malec Lech Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego,
– Panu Wojciechowi Skruchowi Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego
za wsparcie naszej gminy i dotacje.
Wysokość dotacji to około 140 000 zł.

ZBIÓRKA DARÓW

10 czerwca 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Wietrzychowice do włączenia się w akcję zbiórki darów dla parafian ks. Krzysztofa Sapalskiego na Ukrainie.


 

Z A W I A D O M I E N I E

10 czerwca 2019

Rada Gminy Wietrzychowice
VIII Sesja w dniu 13 czerwca 2019, godz. 12:00
Radni – Sesja

OR.VIII.0002.8.2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz 506) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 21.05.2019 r.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
  1. debata nad raportem
  2. uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wietrzychowice
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i zapoznanie się z treścią uchwały składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wietrzychowice
  2. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok,
  3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wietrzychowice za 2018 rok,
  4. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wietrzychowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
  5. zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wietrzychowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Demblinie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Małych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Wielkich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pałuszyce – Nowopole
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pałuszyce – Nowopole
 1. Zapytania i wnioski sołtysów.
 2. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 4. Zakończenie.