Nowy plac zabaw w Demblinie

24 sierpnia 2018

Zakończyła się budowa placu zabaw w Demblinie. Dzięki  pozyskanym w ostatnim czasie przez ,,Stowarzyszenie Demblinianki ‘’  za pośrednictwem Zielonego Pierścienia Tarnowa środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwoty 50 tys. złotych w ramach działania 19.2 ,, Wsparcie   na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. wpieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich-została zrealizowana inwestycja pn.,, Budowa placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w miejscowości Demblin, mająca na celu stworzenie mieszkańcom miejscowości Demblin, Gminy Wietrzychowice oraz turystom przestrzeni do spędzania wolnego czasu na powietrzu poprzez budowę placu zabaw. Wykonawcą tego zadania była firma Handlowo- Usługowa Krzysztof Głowa z Przybysławic a koszt sięgał blisko 73 tys. złotych.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice

21 sierpnia 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji mających na celu wyrażenie opinii i uwag, były projekty aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice tj.:

 • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
 • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wietrzychowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 1. Forma i termin konsultacji:

Konsultację w formie pisemnej przeprowadzono w terminie od 07.08.2018 r. do 14.08.2018 r.

 1. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie, organizacje mogące brać udział w konsultacji nie wniosły uwag i wniosków do ww. uchwały.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

 


Do pobrania:

GALERIA DOŻYNKI GMINNE 2018

14 sierpnia 2018

 

 

GMINNE DOŻYNKI W JADOWNIKACH MOKRYCH

14 sierpnia 2018

12 sierpnia br. w miejscowości Jadowniki Mokre odbyły się gminne dożynki. Uroczystości rozpoczęła msza święta celebrowana przez Prymasa Seniora arcybiskupa Józefa Kowalczyka, a następnie dożynkowy korowód przeszedł na ogrody Caritas obok Domu Ludowego, gdzie Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Jadwiga Gorla oraz Sołtys Wsi Jadowniki Mokre Pan Wiktor Urban powitali wszystkich przybyłych gości.

Na uroczystościach byli obecni: Honorowy Obywatel Gminy Wietrzychowice Pan Andrzej Kosiniak-Kamysz, Poseł na Sejm Pan Wiesław Krajewski, Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, Radny Sejmiku Małopolskiego Pan Wojciech Skruch, Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz, Wicestarosta Tarnowski Pan Jacek Hudyma, Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Pan Stefan Dzik, Radny Powiatu Tarnowskiego Pan Marek Podraza, Burmistrz Gminy Żabno Pan Stanisław Kusior.

Po części oficjalnej, odbył się konkurs wieńca dożynkowego. Komisja w składzie: Pani Jadwiga Kusior, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Monika Kosman, pedagog, Pani Alina Panek, pedagog, oceniała wieńce w dwóch kategoriach: nowoczesny i tradycyjny. Pierwsze miejsce w kategorii wieniec tradycyjny zdobyło sołectwo Miechowice Wielkie, natomiast zwycięstwo w kategorii wieniec nowoczesny przypadło grupie z Jadownik Mokrych.

Przybyłym czas umilił występ taneczny zespołu „Iskra Wietrzychowic”. Obecni bardzo chętnie kosztowali lokalnych przysmaków ze stoisk Kół Gospodyń Wiejskich oraz  Stowarzyszeń. Nie zabrakło również stoisk KRUS-u, Starostwa, badania ciśnienia, darmowej loterii fantowej, czy też dmuchanych atrakcji dla młodszych uczestników wydarzenia.

Serdecznie podziękowania dla Prymasa Seniora abp. Józefa Kowalczyka za celebrację mszy świętej, Sołectwa Jadowniki Mokre na czele z sołtysem Panem Wiktorem Urbanem, za całe serce włożone w organizacje tak ważnego dla każdego rolnika Święta Plonów. Słowa wdzięczności kierujemy również do starostów tegorocznych dożynek Pani Łucji Mizera oraz Pana Krzysztofa Kamysza, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie tradycyjnych specjałów, ks. Marka Koguta, dyrektora Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych, ks. Bogdana Walerowskiego, radnych z Jadownik Mokrych oraz zaangażowanych osób w organizację uroczystości.

Zachęcamy do obejrzenia:

WYNIKI  POSTĘPOWANIA „Budowa otwartych stref aktywności  na terenie Gminy Wietrzychowice”

14 sierpnia 2018

Dot.  postępowania pn: Budowa otwartych stref aktywności  na terenie Gminy Wietrzychowice

Urząd Gminy w Wietrzychowicach  uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w części I, III i IV:

Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę:

Firma Usługowo Handlowa

Krzysztof Głowa

Przybysławice 39

33-273 Marcinkowice

Oferty odpowiednio w obu częściach  zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postępowaniu.

W załączeniu:

Ruszyła rekrutacja do IV edycji projektu PROAKTYWNI Wyjdź na Plus

13 sierpnia 2018

Fundacja Proaktywni informuje, że ruszył nabór do IV edycji projektu „Wyjdź na Plus”. Oferta skierowana jest do mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego, pozostających bez pracy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu zaoferowane jest doradztwo zawodowe, przygotowujące do podjęcia stażu i późniejszej pracy zawodowej, płatne staże u pracodawców z możliwością zatrudnienia, a także bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.

Celem zadania jest umożliwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia zawodowego a także wsparcie firm poszukujących stażystów, a często również nowych pracowników, na lokalnym rynku pracy.

Aby wziąć udział w projekcie „Wyjdź na Plus” należy spełnić poniższe warunki:

 • mieć od 18 do 64 lat;
 • mieszkać na terenie miasta Tarnów, bądź powiatu tarnowskiego;
 • być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia pomocą społeczną lub innej trudnej sytuacji życiowej).

W ramach projektu fundacja oferuje:

 • Płatne staże z możliwością zatrudnienia
 • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
 • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
 • Nabycie nowych umiejętności zawodowych
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.

Więcej informacji:

 • Notatka prasowa