OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

27 lutego 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji. (więcej…)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

26 lutego 2018

Na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U . z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)   Zamawiający informuje że w dniu 26 lutego 2018r. o godzinie  8. 15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa placu targowego na działce nr 448,449 w miejscowości Wietrzychowice”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 1 120 000,00 zł ( słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Firmy i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie:

  1. P.P.H.U. „ TRANS-ART.” Bobrowniki Wielkie , ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski

Więcej informacji:

ZAPRASZAMY NA MIĘDZYGMINNY KONKURS BAJKOWEGO PRZEBRANIA

23 lutego 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice, Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach zapraszają wszystkich na Międzygminny Konkurs Bajkowego Przebrania, który odbędzie się 25 lutego 2018 roku o godzinie 16:00 w sali widowiskowej GOK.

ARIMR – ZMIANY W UBIEGANIU SIĘ O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

20 lutego 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wprowadza od tego roku zmiany
w zasadach ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski będą składane jak zawsze od 15 marca, ale wyłącznie przez Internet, przy użyciu aplikacji eWniosekPlus, dostępnej od połowy marca na stronie www.arimr.gov.pl. Zmiany związane są z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku.
(więcej…)

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

12 lutego 2018

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm.) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych: (więcej…)