Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

28 września 2018

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 33.

  • cena przedmiotu zamówienia: 79 084,84 zł
  • termin uruchomienia kredytu: nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 18 września 2018 roku

21 września 2018

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Do pobrania pełna treść obwieszczenia:

INFORMACJA

20 września 2018

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 21.09.2018 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy  w Wietrzychowicach tj.:

  • 20.09.2018 r (czwartek) do godziny 15:30,
  • 21.09.2018 r (piątek) do godziny 14:00.

INFORMACJA

20 września 2018

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach informuje, że w związku z remontem pomieszczeń w siedzibie biblioteki w Wietrzychowicach, placówka została tymczasowo przeniesiona do Publicznego Gimnazjum w Miechowicach Wielkich – sala Nr 6 (na parterze budynku).

Biblioteka wznowi funkcjonowania od 8 października 2018 roku.

Przepraszamy za utrudnienia.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

20 września 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 124 894,11 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 11/100).

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

  • Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208  Warszawa
  • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach , 33-270 Wietrzychowice 33

Do pobrania pełna treść informacji:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach

18 września 2018

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Wietrzychowicach, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wietrzychowice.