OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 6/2018

4 czerwca 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018  r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 18 czerwca do 29 czerwca 2018 r.
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 02 lipca 2018 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 02 lipca 2018 r. (poniedziałek)
o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1.0 Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze realizacji LSR.

Cel szczegółowy 1.3 Wzrost kompetencji osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie 1.3.1 Szkolenia  podnoszące kompetencje osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców i ich pracowników.

 

Wskaźnik produktu:

Liczba szkoleń – 10 sztuk, 

Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń – 250 godzin.

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 6 punktów z 12 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Opublikowano w dniu: 04.06.2018 r.

Więcej informacji:

OGŁOSZENIE

28 maja 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, o  koloniach letnich organizowanych dla grupy około 40 osób w terminie od 24.07-03.08.2018r w miejscowości Łazy (nad morzem) dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia-urodzonych po styczniu 2002 roku, których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS ( jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Koszt pobytu za jedno dziecko wynosi 390,00 zł, a koszt transportu pokryje gmina. Osoby spełniające warunki i chętne, aby ich dziecko skorzystało
z wyjazdu mogą pobierać formularze zgłoszeniowe na kolonie
w GOPS Wietrzychowice.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wietrzychowice do 05.06.2018r.

Osoba do kontaktu Pani Danuta Marek tel: 14 6418 150.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28 maja 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 540 231,16 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 16/100).

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 • Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208  Warszawa
  • Cena przedmiotu zamówienia – 394 997,33 zł
  • Termin wykonania zamówienia – 29.12.2028 r.
  • Termin uruchomienia kredytu – nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice
  • Cena przedmiotu zamówienia – 269 197,07 zł
  • Termin wykonania zamówienia – 29.12.2028 r.
  • Termin uruchomienia kredytu – nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść informacji:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

28 maja 2018

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”.

 1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/:
 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marek Augustyński – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice

 1. Termin wykonania zamówienia: 07.2018 r.
 2. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą  i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia,

2) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę remontowo – budowlaną  o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł  brutto potwierdzone referencjami,

3) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na  wymianie instalacji CO  o wartości nie mniejszej niż 17 000,00 zł  brutto potwierdzone referencjami.

 1. Okres gwarancji(rękojmi): 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót .
 2. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 05.06.2018 r. do godz. 13.00

Oferta winna zawierać:  nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), kosztorys ofertowy ( złożony na formularzu dołączonym do oferty ), referencje, oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta   o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu:

 1. Przedmiar robót

Wietrzychowice dn. 28.05.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zaproszenia, wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

24 maja 2018

Nazwa zamówienia: 1. Remont drogi gminnej „Przyłęk” nr K202951 dz. ewid. nr 315 w m. Sikorzyce w km 0+000-1+800 2. Remont drogi gminnej „Na Granicy Miechowice” nr K202628 dz. ewid. nr 602 w m. Demblin w km 0+440-1+220 3.Remont drogi gminnej „Cmentarna” nr K202967 dz. ewid. nr 91 w m. Wietrzychowice w km 0+400-0+690 4.Remont drogi gminnej „Łabędziów Zaogrodzie” nr K202877 dz. ewid. nr 815 w m. Miechowice Wielkie w km 0+130-0+860 5.Remont drogi gminnej „Zalipie Dębowe” nr K202833 dz. ewid. nr 39 w m. Miechowice Wielkie w km 0+180-0+835. (więcej…)

ZAPROSZENIE

23 maja 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach oraz lokalne jednostki OSP serdecznie zapraszają wszystkie dzieci i dorosłych do wzięcia udziału w Gminnym Dniu Dziecka, który odbędzie się 27 maja 2018 roku na stadionie w Wietrzychowicach. (więcej…)