INFORMACJA

12 lipca 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonię letnią do Łaz, że wyjazd nastąpi w dniu 24.07.2018r tj w nocy z poniedziałku na wtorek godz. 2400 wyjazd
z Wietrzychowic (zbiórka koło kiosk –planty). Powrót z kolonii będzie w dniu 03.08.2018 r tj piątek – wyjazd z Łaz po śniadaniu między godz. 900-1000, powrót do Wietrzychowic około godz.
2400 – 200. Życzymy udanego wypoczynku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

6 lipca 2018

Nazwa zamówienia: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice. OSA Miechowice Małe – część I, OSA Wietrzychowice – część II, OSA Sikorzyce – część III, OSA Miechowice Wielkie – część IV.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

4 lipca 2018

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre  w km 0+000-0+318.

Do pobrania pełna treść zaproszenia, wraz z szczegółami postępowania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Przedmiar robót
 3. Umowa
 4. Dokumentacja techniczna:

 

Świadczenie „Dobry Start”

14 czerwca 2018

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”  określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1061) oraz  Monitor Polski z 30 maja 2018 r. poz. 514.

Na terenie gminy Wietrzychowice program „Dobry start” realizowany będzie przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.

Komu przysługuje świadczenie „Dobry start”?

Świadczenie „Dobry start”, przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
 2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
 • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
 • jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie dobry start przysługuje bez względu na dochód:

 1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 2. osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z § 3 pkt 6 ww. rozporządzenia przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie dobry start przysługuje osobom uprawnionym, w wysokości 300 zł.

W  przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. „zerówki”

Ustalenie prawa

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Na terenie gminy Wietrzychowice wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, za wyjątkiem wniosków o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą, które należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Postępowanie w sprawie o świadczenie dobry start na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start składane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
 2. banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Terminy składania wniosków:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Więcej informacji:  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

INFORMACJA

14 czerwca 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że w związku z koncertem charytatywnym w miejscowości Wietrzychowice przeprawy promowe w miejscowościach Siedliszowice (droga powiatowa 1305K relacji Szczurowa-Żelichów) i Otfinów (droga powiatowa 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska-Otfinów) na rzece Dunajec będą dnia 15.06.2018 r. czynne do godziny 23:00.


W załączeniu pełna treść przedmiotowej informacji:

OGŁOSZENIE

14 czerwca 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w okresie od 24.07.2018 r. do 03.08.2018 r. będzie organizowana kolonia letnia dla 27 dzieci i młodzieży.

Kolonia organizowana jest w Ośrodku: „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy.

Turnus trwa 11 dni (10 noclegów).

W założeniu pobytu na kolonii: wycieczki, ogniska, dyskoteki.

Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.

Na kolonie należy wyposażyć dziecko m.in. w takie rzeczy jak:

 • bielizna osobista,
 • podkoszulki, krótkie spodenki,
 • ciepłe ubrania – sweter, długie spodnie (2 pary),
 • nakrycie głowy, strój kąpielowy,
 • kryte buty, klapki i kapcie,
 • płaszcz przeciwdeszczowy,
 • minimum 2 ręczniki,
 • środki higieny osobistej,
 • leki (te które dziecko na stałe przyjmuje), w przypadku choroby lokomocyjnej np. aviomarin,
 • podręczny plecak,
 • legitymacja szkolna,
 • kieszonkowe na własne potrzeby.