ZAPROSZENIE

28 sierpnia 2018

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach, zapraszają mieszkańców Gminy Wietrzychowice do wzięcia udziału we wspólnym czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbędzie się  8 września 2018 roku (sobota) w godz. 10.00-11.00 na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice

21 sierpnia 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji mających na celu wyrażenie opinii i uwag, były projekty aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice tj.:

 • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
 • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wietrzychowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 1. Forma i termin konsultacji:

Konsultację w formie pisemnej przeprowadzono w terminie od 07.08.2018 r. do 14.08.2018 r.

 1. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie, organizacje mogące brać udział w konsultacji nie wniosły uwag i wniosków do ww. uchwały.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

 


Do pobrania:

WYBORY SAMORZĄDOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

14 sierpnia 2018

21 października br. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Prezes Rady Ministrów wyznaczył w nim datę wyborów samorządowych na niedzielę 21 października 2018 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

W załączeniu:

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice.

7 sierpnia 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.

 1. Przedmiot i cel konsultacji:
 • Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice tj.:
  • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
  • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wietrzychowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Celem konsultacji jest wyrażenia opinii i uwag dotyczących ww. projektów, które wraz z formularzem do konsultacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice www.wietrzychowice.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w zakładce Wójt – Ogłoszenia.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
 • Rozpoczęcie konsultacji: 07.08.2018 r.
 • Zakończenie konsultacji: 14.08.2018 r. do godz. 10.00.
 1. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
 • Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
 • Opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19.
 • W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Wietrzychowice.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Załączniki do pobrania:

WYNIKI POSTĘPOWANIA

6 sierpnia 2018

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice – część I i II”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez SEBI – KOM Sabina Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44.

Cześć I, miejscowość Wietrzychowice:

 • cena: 198 663,97 zł
 • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

Cześć II, miejscowość Demblin:

 • cena: 143 652,56 zł
 • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

Do pobrania pełna treść informacji:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2 sierpnia 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania pełna treść informacji: