Zaproszenie do składania ofert

14 maja 2019

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont cmentarza wojennego w Miechowicach Małych – ETAP I.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Umowa
  4. Dokumentacja techniczna:

ZAPROSZENIE

14 maja 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice, Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach serdecznie zapraszają dzieci i dorosłych do wzięcia udziału w Gminnym Dniu Dziecka, który odbędzie się 2 czerwca (niedziela) 2018 na stadionie sportowym w Wietrzychowicach.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

10 maja 2019

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1305 K Szczurowa-Żelichów w zakresie budowy chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w istniejącym pasie drogowym na działce nr 748 w m. Miechowice Wielkie.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

26 kwietnia 2019

Nazwa zamówienia:  1.Remont drogi gminnej „Do Morgów” nr K203032 dz. ewid. nr 670 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+420, 2.Remont drogi gminnej „Błonie k. Kowala” nr K202969 dz. ewid. nr 560 w miejscowości Wietrzychowice w km 0+000-0+260, 3.Remont drogi gminnej  „Na Zadworzu” nr K202631 dz. ewid. nr 595 w miejscowości Demblin w km 0+000-0+600.


Do pobrania:

OBWIESZCZENIE

17 kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIETRZYCHOWICACH z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wietrzychowice zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.