Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

7 czerwca 2018

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. nr 534 Miechowice Małe i dz. nr 148 Miechowice Małe”.

1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. nr 534 Miechowice Małe i dz. nr 148 Miechowice Małe

1.1. Miechowice Małe działka nr 534

1.2. Miechowice Małe działka nr 148

w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/:

 1. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne
 2. Podbudowy i nawierzchnie.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marek Augustyński inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice.

3. Termin wykonania zamówienia: 06.09.2018 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia,

2) w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę  polegająca na  budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 42 000 zł brutto potwierdzone referencjami (obowiązkowo referencje dołączyć do oferty),

3) wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu  rękojmi i gwarancji jakości wykonania umowy na okres 5 lat.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 18.06.2018 r. do godz. 11.00

Oferta winna zawierać: nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania, wartość (cena), kosztorys ofertowy (złożona na formularzu dołączonym do oferty).

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie do dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu  przedmiary robót i kosztorys ofertowy.

Wietrzychowice dn. 07.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zaproszenia, wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

6 czerwca 2018

Nazwa zamówienia: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. , zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice.

 • cena przedmiotu zamówienia: 269 197,07 zł
 • termin uruchomienia kredytu: nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

5 czerwca 2018

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Wiejskim Wielofunkcyjnym w Demblinie”.

1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Wiejskim Wielofunkcyjnym w Demblinie w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marek Augustyński – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice

3. Termin wykonania zamówienia:08.2018 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia,

2) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę remontowo – budowlaną o wartości nie mniejszej niż 26 000,00 zł  brutto potwierdzone referencjami,

3) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na  wymianie instalacji CO  o wartości nie mniejszej niż 19 000,00 zł  brutto potwierdzone referencjami.

5. Okres gwarancji (rękojmi): 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 13.06.2018 r. do godz. 11.00

Oferta winna zawierać:  nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), kosztorys ofertowy (złożony na formularzu dołączonym do oferty ), referencje, oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu:

 1. Przedmiar robót

Wietrzychowice dn. 05.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zaproszenia, wraz z załącznikami:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

4 czerwca 2018

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach”.

1. Przedmiot zamówienia: „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach” w zakresie zgodnym z przedmiarem robót /w załączeniu/:

Zakres prac obejmuje:

a)   konserwacja elementów metalowych – krzyże, brama

b)   obramowanie mogił – krawężniki

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. Nr14 lub telefonicznie pod numer  tel. (14) 6418045 wew. 24

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marek Augustyński – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice.

3. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2018

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się:

1) Wykonawcy, którzy dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga oświadczenia, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie dysponuje lub będzie dysponował osobą spełniającą warunki o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzenia prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

2) Wykonawcy ,którzy zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min. 1 (jedno) zamówienie polegające na pracach budowlano-konserwatorskich przy obiektach grobownictwa (tj. cmentarzach, kwaterach, grobach wojennych i kapliczkach) o wartość  nie mniejszej niż 17 000, 00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego ,że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona – np. referencje, protokół odbioru końcowego, opinia zamawiającego, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane.

5. Okres gwarancji (rękojmi): 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.

Koszty dokonania wizji lokalnej pokrywa oferent.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

7. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok.14, pocztą, kurierem do  dnia 12.06.2018 r. do godz. 12.00

Oferta winna zawierać: nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania, wartość (cena) kosztorys ofertowy, referencje, oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie dysponuje lub będzie dysponował osobą spełniającą warunki o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzenia prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca przedstawi kserokopie poświadczonej  ze zgodnością z oryginałem, uprawnień dotyczących osoby o spełnieniu wymogów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187, z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzenia prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom, którzy złożyli oferty w terminie 7 dni od składania ofert.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Wietrzychowice 04.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zaproszenia, wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 8/2018

4 czerwca 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR,  przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000,00 zł.

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi: do 300 000 zł.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  150 000,00 zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018  r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 18 czerwca do 29 czerwca 2018 r.
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 02 lipca 2018 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 02 lipca 2018 r. (poniedziałek)
o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1.0 Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze realizacji LSR.

Cel szczegółowy 1.2 Wzrost liczby miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy,

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 sztuka, w tym:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje- 1 sztuka,

Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- 1 sztuka.

 

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 punktów z 24 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Opublikowano w dniu: 04.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2018

4 czerwca 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 56 250,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018  r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 18 czerwca do 29 czerwca 2018 r.
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 02 lipca 2018 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 02 lipca 2018 r. (poniedziałek)
o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2.0 Stworzenie lokalnego klastra wytwarzania i sprzedaży produktów rolnych,  jako  generatora  nowych źródeł dochodu.

Cel szczegółowy 2.3 Wzrost świadomości mieszkańców z zakresu niszowej działalności rolniczej, takiej jak rolnictwo ekologiczne i pszczelarstwo jako sposób na wykorzystanie potencjału małych gospodarstw rolnych.

Przedsięwzięcie 2.3.1 Organizacja szkoleń i  spotkań wzmacniających kapitał społeczny skierowanych do mieszkańców, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności rolnej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Wskaźnik produktu:

Liczba godzin szkoleń i spotkań dla mieszkańców, w tym z zakresu upraw ekologicznych i niszowej działalności rolnej – 300 godzin.

Liczba szkoleń/spotkań – 75 sztuk,  w tym:

liczba szkoleń/spotkań ukierunkowanych na innowacje – 15 sztuk

liczba szkoleń/spotkań ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 23 sztuki.

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 6 punktów z 12 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Opublikowano w dniu: 04.06.2018 r.