OGŁOSZENIE

26 lipca 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garażu w Domu Nauczyciela w Wietrzychowicach.OGŁOSZENIE

26 lipca 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem dwóch lokali mieszkalnych o numerach 64/2 i 64/4 znajdujących się na działce nr 314/4 w Domu Nauczyciela w Wietrzychowicach.Zaproszenie do składania ofert

23 lipca 2019

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert dot. dowozu dzieci do szkół

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz Oferty
 2. Wykaz taboru, którym dysponuje Wykonawca
 3. Wykaz osób do wykonywania zamówienia, którym dysponuje Wykonawca
 4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 5. Umowa

Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania o pn.: „USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”:

OGŁOSZENIE

9 lipca 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • umiejętność  pracy z osobami starszymi,
 • umiejętność bycia liderem, przywódcą,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • umiejętność organizowania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni,
 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • cierpliwość, kreatywność, mile widziane uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Opieka na działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki zajęć, opracowanie miesięcznych planów zajęć, organizacja wyjazdów integracyjnych i uczestnictwo w tych wyjazdach, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja spotkań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami Gminy Wietrzychowice.

 1. Warunki pracy
 • umowa zlecenie (3 razy w tygodniu około 80 godzin miesięcznie),
 • miejsce wykonywania zlecenia – Miechowice Wielkie 38; 33-270 Wietrzychowice.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończone kursy i szkolenia,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19.07. 2019 roku do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na stanowisko Opiekun Klubu Seniora”: osobiście w siedzibie GOPS lub pocztą na adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119”.

Kolonie nad morzem

8 lipca 2019

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników zaprasza dzieci w wieku od 7 do 16 lat, których przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) do wzięcia udziału w koloniach letnich na polskim morzem.

Cena dla rodzica wynosi 480 zł (reszta stanowi współfinansowanie KRUS).


OBWIESZCZENIE

8 lipca 2019

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 79 W WIETRZYCHOWICACH dotyczące listy kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w Wyborach do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej – 2019 r.