INFORMACJA

12 października 2018

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż spotkanie dla mieszkańców gminy w sprawie programu „Czyste powietrze” odbędzie się 15 października 2018 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach o godzinie 18:00.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

28 września 2018

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 33.

 • cena przedmiotu zamówienia: 79 084,84 zł
 • termin uruchomienia kredytu: nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia:

INFORMACJA

20 września 2018

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach informuje, że w związku z remontem pomieszczeń w siedzibie biblioteki w Wietrzychowicach, placówka została tymczasowo przeniesiona do Publicznego Gimnazjum w Miechowicach Wielkich – sala Nr 6 (na parterze budynku).

Biblioteka wznowi funkcjonowania od 8 października 2018 roku.

Przepraszamy za utrudnienia.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

20 września 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 124 894,11 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 11/100).

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 • Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208  Warszawa
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach , 33-270 Wietrzychowice 33

Do pobrania pełna treść informacji:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach

18 września 2018

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Wietrzychowicach, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wietrzychowice.


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach

12 września 2018

Gminna Komisja Wyborcza w Wietrzychowicach

ADRES SIEDZIBY:

Urząd Gminy w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19, Sala narad – pokój nr 16, I piętro

NR TELEFONU: 14 641-80-45

NR FAX: 14 641-80-45

ADRES E-MAIL: gmina@wietrzychowice.pl

DYŻURY:

 • 12.09.2018 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 13.09.2018 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 14.09.2018 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 15.09.2018 r. w godz. od 8.00 do 16.00
 • 17.09.2018 r. w godz. od 7.30 do 24.00
 • 18.09.2018 r. w godz. od 14.00 do 15.30
 • 19.09.2018 r. w godz. od 10.00 do 15.00
 • 20.09.2018 r. w godz. od 10.00 do 15.00
 • 21.09.2018 r. w godz. od 10.00 do 14.00
 • 24.09.2018 r. w godz. od 10.00 do 15.00
 • 25.09.2018 r. w godz. od 10.00 do 15.00
 • 26.09.2018 r. w godz. od 10.00 do 24.00

Do pobrania: