OGŁOSZENIE – ZIMOWISKO

9 stycznia 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zorganizowane będzie dla dzieci zimowisko w Ośrodku „U Ziomka”
w malowniczej wsi Murzasichle ul. Sądecka 90A/85B w terminie 16.02.2018r – 25.02.2018r. Wypoczynek będzie organizowany dla grupy około 25 osób w wieku do 16 lat urodzonych po 1 stycznia 2002r, których co najmniej jedno z rodziców /opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Zimowisko jest współfinansowane przez KRUS. Dopłata ze strony rodziców wynosi 290 zł. Gmina Wietrzychowice zobowiązuje do dofinansowania w wysokości 100 zł na dziecko i pokrycia kosztów transportu. Zgłoszenia na kolonie będą przyjmowane do 22 stycznia w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Wietrzychowice. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 25 dzieci wyjazd zostanie odwołany.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

12 grudnia 2017

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy: (więcej…)

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 9/2017

6 grudnia 2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –

Zielony Pierścień Tarnowa

 działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(więcej…)

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

30 listopada 2017

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych: (więcej…)

INFORMACJA

28 listopada 2017

INFORMACJA z dn. 28.11.2017 r. w sprawie otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pt.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice”. (więcej…)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

22 listopada 2017

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach. (więcej…)