OGŁOSZENIE

28 maja 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, o  koloniach letnich organizowanych dla grupy około 40 osób w terminie od 24.07-03.08.2018r w miejscowości Łazy (nad morzem) dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia-urodzonych po styczniu 2002 roku, których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS ( jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Koszt pobytu za jedno dziecko wynosi 390,00 zł, a koszt transportu pokryje gmina. Osoby spełniające warunki i chętne, aby ich dziecko skorzystało
z wyjazdu mogą pobierać formularze zgłoszeniowe na kolonie
w GOPS Wietrzychowice.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wietrzychowice do 05.06.2018r.

Osoba do kontaktu Pani Danuta Marek tel: 14 6418 150.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28 maja 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 540 231,16 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 16/100).

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 • Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208  Warszawa
  • Cena przedmiotu zamówienia – 394 997,33 zł
  • Termin wykonania zamówienia – 29.12.2028 r.
  • Termin uruchomienia kredytu – nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice
  • Cena przedmiotu zamówienia – 269 197,07 zł
  • Termin wykonania zamówienia – 29.12.2028 r.
  • Termin uruchomienia kredytu – nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść informacji:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

28 maja 2018

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”.

 1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/:
 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marek Augustyński – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice

 1. Termin wykonania zamówienia: 07.2018 r.
 2. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą  i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia,

2) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę remontowo – budowlaną  o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł  brutto potwierdzone referencjami,

3) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na  wymianie instalacji CO  o wartości nie mniejszej niż 17 000,00 zł  brutto potwierdzone referencjami.

 1. Okres gwarancji(rękojmi): 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót .
 2. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 05.06.2018 r. do godz. 13.00

Oferta winna zawierać:  nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), kosztorys ofertowy ( złożony na formularzu dołączonym do oferty ), referencje, oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta   o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu:

 1. Przedmiar robót

Wietrzychowice dn. 28.05.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zaproszenia, wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

24 maja 2018

Nazwa zamówienia: 1. Remont drogi gminnej „Przyłęk” nr K202951 dz. ewid. nr 315 w m. Sikorzyce w km 0+000-1+800 2. Remont drogi gminnej „Na Granicy Miechowice” nr K202628 dz. ewid. nr 602 w m. Demblin w km 0+440-1+220 3.Remont drogi gminnej „Cmentarna” nr K202967 dz. ewid. nr 91 w m. Wietrzychowice w km 0+400-0+690 4.Remont drogi gminnej „Łabędziów Zaogrodzie” nr K202877 dz. ewid. nr 815 w m. Miechowice Wielkie w km 0+130-0+860 5.Remont drogi gminnej „Zalipie Dębowe” nr K202833 dz. ewid. nr 39 w m. Miechowice Wielkie w km 0+180-0+835. (więcej…)

ZAPROSZENIE

23 maja 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach oraz lokalne jednostki OSP serdecznie zapraszają wszystkie dzieci i dorosłych do wzięcia udziału w Gminnym Dniu Dziecka, który odbędzie się 27 maja 2018 roku na stadionie w Wietrzychowicach. (więcej…)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

21 maja 2018

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”: