OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

27 kwietnia 2018

Nazwa zamówienia: Remont drogi gminnej „Przyłęk” nr K202951 dz. ewid. nr 315 w m. Sikorzyce w km 0+000-1+800 2. Remont drogi gminnej „Na Granicy Miechowice” nr K202628 dz. ewid. nr 602 w m. Demblin w km 0+440-1+220 3.Remont drogi gminnej „Cmentarna” nr K202967 dz. ewid. nr 91 w m. Wietrzychowice w km 0+400-0+690 4.Remont drogi gminnej „Łabędziów Zaogrodzie” nr K202877 dz. ewid. nr 815 w m. Miechowice Wielkie w km 0+130-0+860 5.Remont drogi gminnej „Zalipie Dębowe” nr K202833 dz. ewid. nr 39 w m. Miechowice Wielkie w km 0+180-0+835. (więcej…)

Zaproszenie

26 kwietnia 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice i Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice mają zaszczyt zaprosić druhów gminnych jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych do wzięcia udziału w Gminnym Święcie Strażaka, które odbędzie się 3 maja 2018 roku. (więcej…)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

23 kwietnia 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 119 znajdującego się Budynku  Wiejskim Wielofunkcyjnym w Demblinie.

Położenie lokalu: na działce nr 564 w Demblinie

Oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości: TR1D/00043721/4

Powierzchnia użytkowa:  179,50 m2. 

Przeznaczenie lokalu: lokal użytkowy

Cena wywoławcza za 1m² powierzchni użytkowej :  2,23 zł

Minimalne postąpienie: 0,50 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wadium w wysokości 150,00 zł należy wpłacić w pieniądzu (PL) na rachunek Bankowy Gminy Wietrzychowice Nr 43858900060130000000970003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wietrzychowice lub w kasie Urzędu Gminy Wietrzychowice w taki sposób aby najpóźniej
w dniu 10.05.2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2018r. o godz.10oo w siedzibie Urzędu Gminy
w Wietrzychowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalu oraz zasad wynajmu i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6.

Więcej informacji:

OGŁOSZENIE o naborze do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku.

20 kwietnia 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku, Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Wietrzychowice, przeznaczony dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie). (więcej…)