OGŁOSZENIE

13 stycznia 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice dotyczące zaplanowanej kontroli palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wietrzychowice.

 

ODPADY KOMUNALNE- WAŻNE!

30 grudnia 2019

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2020 roku podmiotu realizującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych informujemy, iż w dniu 30 grudnia 2019 r. dotychczasowy podmiot realizujący tą usługę będzie odbierał pojemniki na zmieszane odpady komunalne (kosze). Firma CONTEKO Sp. z o.o. która przez najbliższy rok będzie świadczyć usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia dzisiejszego tj. 30 grudnia 2019 zacznie wyposażać nieruchomości zamieszkałe w nowe pojemniki. W sytuacji w której właściciel nieruchomości nie otrzyma od firmy CONTEKO Sp. z o.o. pojemnika do 4 stycznia 2020 roku proszę o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Wietrzychowice pod nr telefonu 146418045.

W załączeniu harmonogramy:

OGŁOSZENIE

20 grudnia 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres od 20.12.2019 r. do 10.01.2020 r. wykaz nieruchomości mienia stanowiącego własność Gminy Wietrzychowice przeznaczonego do użyczenia.


OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2020

18 grudnia 2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 70%  kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 187 500,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 2 do 16 stycznia 2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 2 stycznia do 15 stycznia 2020 r. – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 16 stycznia 2020 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR.

Cel szczegółowy 3.1 Wzrost dostępu do obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru: ścieżek i szlaków rowerowych, nordic-walking, szlaków konnych, miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej.

Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking
i szlaków konnych.

Wskaźnik produktu:

Liczba kilometrów wybudowanych ścieżek i wytyczonych szlaków: 15 km,

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 3.

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 6 punktów z 12 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania  w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Opublikowano w dniu: 17.12.2019 r.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. naboru na stanowisko: PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19

17 grudnia 2019

  WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

 PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI,

w

 URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH

33-270 Wietrzychowice 19

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      wykształcenie wyższe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna lub studia podyplomowe w tym kierunku,

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),

3)      dyspozycyjność,

4)      posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: komunikatywność,  odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,

5)      prawo jazdy kat. B

6)       znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, gospodarce komunalnej i gospodarce nieruchomościami.

 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. W zakresie gospodarki lokalami:

1)       prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy,

2)       prowadzenie spraw związanych z tworzeniem mieszkaniowego zasobu Gminy, utrzymywanie go na poziomie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb rodzin o niskich dochodach, a także w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnianie lokali zamiennych lub socjalnych,

3)       opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,

4)       ustalanie zakresu współdziałania z przedstawicielami najemców w sprawach zarządu lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób Gminy,

5)       prowadzenie spraw związanych z ogólnymi zasadami najmu lokali, a także związanych z ustaniem stosunku najmu, a w szczególności:

a) prowadzenie przetargów,

b) zawieranie umów,

c) okresowe rozliczanie najemców korzystających ze wspólnych mediów,

6)       prowadzenie spraw związanych z usunięciem w razie samowolnego zajęcia lokalu,

7)       ustalanie wysokości czynszu dla najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy oraz lokali użytkowych,

8)       prowadzenie spraw związanych z umowami o najem lokali socjalnych oraz ustalanie wysokości czynszów za najem tych lokali,

9)       prowadzenie bieżącej ewidencji wymiaru czynszów należnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

10)   przygotowywanie decyzji dotyczących podziałów nieruchomości,

11)   prowadzenie księgi obiektu budowlanego budynków komunalnych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego, przestrzeganie terminów badania przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo budowlane,

12)   systematyczna kontrola budynków gminnych i otoczenia, budowli, terenów i innych urządzeń komunalnych oraz podejmowanie działań na rzecz utrzymania odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego powyższych składników mienia,

13)   prowadzenie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.

2. W zakresie numeracji nieruchomości:

1)       wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków,

2)       prowadzenie rejestru numeracji budynków i wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych.

3. W zakresie dodatków mieszkaniowych:

1)       kwalifikowanie, ewidencjonowanie i aktualizacja wniosków w sprawach dodatków mieszkaniowych,

2)       przygotowanie decyzji Wójta o przyznanie do­datku mieszkaniowego,

3)       przygotowanie decyzji Wójta o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego,

4)       przygotowanie decyzji Wójta o wznowieniu wypłaty do­datku mieszkaniowego,

5)       przygotowanie decyzji Wójta o cofnięciu dodatku miesz­kaniowego w związku z utratą przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

6)       opracowanie wniosków do Wojewody o przy­znanie dotacji celowej na częściową refundację wydatków poniesionych z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych.

4. W zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz cmentarzy komunalnych:

1)      organizowanie działalności kulturalnej,

2)      współdziałanie w upowszechnianiu kultury z zakładami pracy, organizacjami społeczno-kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi,

3)      współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie wpisu do rejestru dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,

4)      współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury, podejmowania niezbędnych działań zabezpieczających zabytek w nagłych wypadkach przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

5)      podejmowanie działań i wykonywanie czynności zapewniających prawne, organizacyjne i finansowe warunki dla ochrony dóbr kultury na terenie gminy,

6)      nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, współpraca w tym zakresie z Parafią Rzymsko-Katolicką oraz samorządem wsi,

7)      prowadzenie spraw związanych z opieką, remontami i utrzymaniem grobów, cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej.

4. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1)      zatrudnienie w wymiarze – 1/2 etatu,

2)      praca w budynku urzędu oraz w  terenie,

3)      wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej
i papierowej,

4)      bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,

5)      praca przy komputerze.

 1. INFORMACJA O WSKAŹNIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      życiorys – curriculum vitae,

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

4)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)      kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbyciu stażu lub zaświadczenie obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy w administracji publicznej,

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających podnoszenie kwalifikacji zawodowych ukończone kursy, szkolenia,

7)      kserokopia prawo jazdy kat. B,

8)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

9)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (pokój Nr 10 Sekretariat), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, podziału nieruchomości w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach”

w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do godziny 1200  /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu, terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

Wietrzychowice, dnia 17 grudnia 2019 roku.


Do pobrania: