OGŁOSZENIE

9 lipca 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • umiejętność  pracy z osobami starszymi,
 • umiejętność bycia liderem, przywódcą,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • umiejętność organizowania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni,
 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • cierpliwość, kreatywność, mile widziane uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Opieka na działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki zajęć, opracowanie miesięcznych planów zajęć, organizacja wyjazdów integracyjnych i uczestnictwo w tych wyjazdach, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja spotkań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami Gminy Wietrzychowice.

 1. Warunki pracy
 • umowa zlecenie (3 razy w tygodniu około 80 godzin miesięcznie),
 • miejsce wykonywania zlecenia – Miechowice Wielkie 38; 33-270 Wietrzychowice.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończone kursy i szkolenia,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19.07. 2019 roku do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na stanowisko Opiekun Klubu Seniora”: osobiście w siedzibie GOPS lub pocztą na adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119”.

Kolonie nad morzem

8 lipca 2019

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników zaprasza dzieci w wieku od 7 do 16 lat, których przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) do wzięcia udziału w koloniach letnich na polskim morzem.

Cena dla rodzica wynosi 480 zł (reszta stanowi współfinansowanie KRUS).


OBWIESZCZENIE

8 lipca 2019

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 79 W WIETRZYCHOWICACH dotyczące listy kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w Wyborach do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej – 2019 r.


OGŁOSZENIE

5 lipca 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 05.07.2019 r. do 26.07.2019 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do wynajmu.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE

5 lipca 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 05.07.2019 r. do 26.07.2019 r. wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do wynajmu.


 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

3 lipca 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referent ds. realizacji świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry Start” oraz świadczeń rodzinnych.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Kwalifikacje stosowne do opisu stanowiska – wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Nieposzlakowana opinia,
 6. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • rozporządzenia dot. świadczenia „Dobry Start”.

2. Dobra znajomość obsługi komputera (znajomość Open Office, mile widziana znajomość obsługi ePUAP, Empatia),

3. Komunikatywność, odpowiedzialność, uprzejmość, życzliwość,

4. Umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole,

5. Umiejętność pracy pod presją czasu,

6. Odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Pomoc przy przyjmowaniu  i rozpatrywaniu wniosków w sprawach świadczenia  wychowawczego, świadczenia „Dobry Start”, świadczeń rodzinnych,
 2. Informowanie interesantów o przysługujących im formach pomocy,
 3. Prowadzenie postępowań i gromadzenie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń,
 4. Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami z zakresu pozyskania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń,
 5. Przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń,
 6. Obsługa systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji zadań,
 7. Prowadzenie rejestrów korespondencji w sprawach realizowanych świadczeń,
 8. Sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań,
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.
 2. Praca w wymiarze 1/2 etatu, umysłowa, biurowa w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz z obsługa komputera- programów komputerowych i urządzeń biurowych,
 3. Praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami,
 4. Praca wymagająca współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
 5. Wynagrodzenie zasadnicze zgodne z regulaminem wynagradzania w GOPS Wietrzychowice.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i pracy zawodowej- własnoręcznie podpisany.
 3. Świadectwa ukończenia szkoły -kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – własnoręcznie podpisane,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane,
 6. Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- podpisane własnoręcznie,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s 1 w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 19 lipca 2019 r do godziny 13.
 2. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach” lub przesłać pocztą na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane  (decyduje data wpływu do GOPS),
 4. Kandydaci spełniający wymogi zostaną telefonicznie powiadomieni  o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
 5. Informacja o naborze oraz  wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ( bip.malopolska.pl/gopswietrzychowice).
 6. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w GOPS Wietrzychowice.

Wietrzychowice dn. 03.07.2019 r.