Świadczenie „Dobry Start”

14 czerwca 2018

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”  określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1061) oraz  Monitor Polski z 30 maja 2018 r. poz. 514.

Na terenie gminy Wietrzychowice program „Dobry start” realizowany będzie przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.

Komu przysługuje świadczenie „Dobry start”?

Świadczenie „Dobry start”, przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
 2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
 • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
 • jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie dobry start przysługuje bez względu na dochód:

 1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 2. osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z § 3 pkt 6 ww. rozporządzenia przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie dobry start przysługuje osobom uprawnionym, w wysokości 300 zł.

W  przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. „zerówki”

Ustalenie prawa

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Na terenie gminy Wietrzychowice wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, za wyjątkiem wniosków o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą, które należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Postępowanie w sprawie o świadczenie dobry start na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start składane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
 2. banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Terminy składania wniosków:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Więcej informacji:  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

INFORMACJA

14 czerwca 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że w związku z koncertem charytatywnym w miejscowości Wietrzychowice przeprawy promowe w miejscowościach Siedliszowice (droga powiatowa 1305K relacji Szczurowa-Żelichów) i Otfinów (droga powiatowa 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska-Otfinów) na rzece Dunajec będą dnia 15.06.2018 r. czynne do godziny 23:00.


W załączeniu pełna treść przedmiotowej informacji:

OGŁOSZENIE

14 czerwca 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w okresie od 24.07.2018 r. do 03.08.2018 r. będzie organizowana kolonia letnia dla 27 dzieci i młodzieży.

Kolonia organizowana jest w Ośrodku: „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy.

Turnus trwa 11 dni (10 noclegów).

W założeniu pobytu na kolonii: wycieczki, ogniska, dyskoteki.

Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.

Na kolonie należy wyposażyć dziecko m.in. w takie rzeczy jak:

 • bielizna osobista,
 • podkoszulki, krótkie spodenki,
 • ciepłe ubrania – sweter, długie spodnie (2 pary),
 • nakrycie głowy, strój kąpielowy,
 • kryte buty, klapki i kapcie,
 • płaszcz przeciwdeszczowy,
 • minimum 2 ręczniki,
 • środki higieny osobistej,
 • leki (te które dziecko na stałe przyjmuje), w przypadku choroby lokomocyjnej np. aviomarin,
 • podręczny plecak,
 • legitymacja szkolna,
 • kieszonkowe na własne potrzeby.

Rozpoczęcie audytu energetycznego w gminie Wietrzychowice

13 czerwca 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach 15 i 19 czerwca 2018 na terenie Jadownik Mokrych rozpoczną swoją pracę audytorzy, dokonujący oceny energetycznej domów, poprzedzającej uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca.

Audytorzy powinni mieć przy sobie upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Audyt wykonywany jest nieodpłatnie i dotyczy dofinansowania wymiany pieców na paliwo stałe oraz gazowe.

Przeprowadzenie audytu jest warunkiem przystąpienia do programu ograniczenia emisji – wymiany dotychczasowego nie ekologicznego źródła ciepła na nowy.

Mieszkańcy mają prawo do wylegitymowania osoby, którą wpuszczają do swojego domu. W przypadku wątpliwości co do tożsamości audytora dane można potwierdzić w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pod numerem (14) 6418045 wew. 22.

Oceny energetyczne będą wykonywane sukcesywnie w kolejnych miejscowościach gminy Wietrzychowice, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Wykonana ocena energetyczna umożliwi mieszkańcowi zapoznanie się z warunkami jakie powinien spełniać budynek w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, a także wskaże ewentualny zakres rzeczowy i finansowy koniecznych do wykonania prac termomodernizacyjnych.

W celu przeprowadzenia audytu energetycznego należy:

 • umożliwić audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku, zasobnika ciepłej wody użytkowej, jeśli jest w budynku, ścian zewnętrznych, okien itp.
 • udostępnić audytorom wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynku,
 • po wykonaniu oceny przez audytora ustalić z audytorem zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w budynku,
 • potwierdzić podpisem zakres prac, zalecenia itp.

Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Wszelkie prace związane z wymianą pieca mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z gminą.


Do pobrania:

ZAPROSZENIE

12 czerwca 2018

Stowarzyszenie Miechowice Małe zaprasza do wzięcia udziału w V Memoriale Pułkownika Władysława Kabata, który odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2018 r. w Miechowicach Małych. Wydarzenie realizowane jest dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w partnerstwie: Wójta Gminy Wietrzychowice, Powiatu Tarnowski, Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach, Fundacji „Dowolnie na koń”, Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania oraz Stowarzyszenia Sportowego SOKÓŁ Tarnów.


Poniżej szczegóły wydarzenia:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

7 czerwca 2018

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”.

 1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/.
 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marek Augustyński – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice

 1. Termin wykonania zamówienia: 15.10..2018 r.
 2. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą  i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia,

2) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę remontowo – budowlaną  o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł  brutto potwierdzone referencjami,

3) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na  wymianie instalacji CO o wartości nie mniejszej niż 17 000,00 zł brutto potwierdzone referencjami.

 1. Okres gwarancji (rękojmi): 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.
 2. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 18.06.2018 r. do godz. 10.00

Oferta winna zawierać: nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), kosztorys ofertowy (złożony na formularzu dołączonym do oferty), referencje, oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu:

 1. Przedmiar robót

Wietrzychowice dn. 07.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zaproszenia, wraz z załącznikami: