OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 9/2017

6 grudnia 2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –

Zielony Pierścień Tarnowa

 działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(więcej…)

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

30 listopada 2017

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych: (więcej…)

INFORMACJA

28 listopada 2017

INFORMACJA z dn. 28.11.2017 r. w sprawie otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pt.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice”. (więcej…)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

22 listopada 2017

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach. (więcej…)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

20 listopada 2017

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 619055-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1384726,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomos.html


TABLICE INTERAKTYWNE I PROJEKTOR ZAKUPIONE Z PROJEKTU

17 listopada 2017

Dzięki rządowemu projektowi „Aktywna tablica” Gmina Wietrzychowice mogła zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny podnoszący jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach. Dwie tablice multimedialne trafiły do sali nr 9 i 15, a projektor multimedialny został zainstalowany w sali nr 16.
Wartość zakupionego sprzętu to kwota 17 500 zł z czego, aż 14 000 zł to dofinansowanie z projektu.