JAK POZYSKAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

13 grudnia 2017

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

(więcej…)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/2017

12 grudnia 2017

I ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19

NIP 9930652629  REGON 851660980

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Tel. 14 6418 150

Fax. 14 6418 150

E-mail: gops@wietrzychowice.pl

II NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług schronienia  dla 1 osoby bezdomnej ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

 • schroniska dla bezdomnych,
 • noclegowni
 • ogrzewalni
 1.  osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Wietrzychowice (w oparciu o art.101  ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r./Dz. U. z 2017 r.poz. 1769 ze zm./)
 2. potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Wietrzychowice.

Więcej informacji:

 1. Zapytanie ofertowe Nr 2/2017
 2. Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Nr 2
 3. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert Nr 2
 4. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert Nr 2

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PATRIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

4 grudnia 2017

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 6 grudnia br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nieprzekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie.

Produkty będą wydawane od dnia 06.12.2017 – 08.12.2017r
w godzinach pracy GOPS.

Szacowana liczba osób, która otrzyma pomoc żywnościową wynosi 558 osób.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2017

23 października 2017

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 26 października br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nie przekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie.

Produkty będą wydawane od dnia 26.10.2017 – 31.10.2017r
w godzinach pracy GOPS.

Szacowana liczba osób, która otrzyma pomoc żywnościową wynosi 544 osób.

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

26 września 2017

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.( miesięczny dochód 214,75 zł)

Powyższy dochód ma zastosowanie u osób , które składają wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek wychowawczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.