INFORMACJA

4 stycznia 2019

W dniu 03.01.2019 r., odbyło się organizacyjne spotkanie uczestników Klubu Seniora, które miało miejsce w siedzibie klubu tj.  w budynku szkoły w Miechowicach Wielkich, gdzie pomieszczenia zostały wyremontowane i przygotowane  na potrzeby Klubu Senior+.

W spotkaniu wzięli udział Seniorzy, Wójt Gminy Wietrzychowice, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,   Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury oraz opiekun Klubu Senior+.

Uczestników powitał Pan Tomasz Banek – Wójt Gminy Wietrzychowice, dziękując Seniorom za przybycie, zachęcając do czynnego udziału i skorzystania z bogatej oferty  Klubu Seniora.

Pani Paulina Duda – opiekun Klubu Senior+ przedstawiła szczgóły planowanych działań. Seniorzy mieli także możliwość obejrzenia wszystkich pomieszczeń, z których będą korzystać.

Klub Seniora będzie dostępny bezpłatnie dla Seniorów w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00-15:00.

Nabór uczestników do Klubu ,, Senior+”

14 grudnia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ogłasza nabór uczestników do Klubu ,,Senior+” który rozpocznie swoją działalność od stycznia 2019 roku  w miejscowości Miechowice Wielkie 38.

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Wietrzychowice,
 • w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym?

Zostań uczestnikiem klubu  ,,Senior+ ‚

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora  to:

 • zajęcia kulturalno- rekreacyjne, towarzyskie;
 • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła;
 • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą złożyć wniosek o skierowanie, który można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka w terminie do 27.12.2018 r.

Pierwszeństwo udziału w Klubie Senior+ ma kolejność zgłoszeń.

Osoby, które złożą wniosek bedą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub  „Senior +” zapewniał będzie 5-godzinną ofertę usług 3 razy w tygodniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu 14 6 418 150.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Informacja

6 grudnia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje o wyniku naboru na stanowisko ,,Opiekun Klubu Seniora”.

Wybrano ofertę pani Pauliny Dudy, która uzyskała większą liczbę punktów.

Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie!

5 grudnia 2018

Poniżej prezentowane treści przybliżają związek alkoholu z mechanizmami przemocowymi ale też problem współuzależnienia  w rodzinie, a także alkoholizm u ofiar przemocy, jako forma obrony przed działaniami sprawcy.

Przemoc a alkohol

Alkoholizm jest przyczyną przemocy. Prawda czy nieprawda?

NIEPRAWDA

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.

Alkohol u sprawcy

Związek alkoholu z przemocą w rodzinie jest powszechnie znany. Sprawcy przemocy uzależnieni od alkoholu winę za przemoc zrzucają na alkohol. Najbliższe otoczenie jest przekonane o słuszności tego argumentu ponieważ porównanie zachowania tej samej osoby pod wpływem alkoholu oraz na trzeźwo wypada na niekorzyść tego pierwszego.

Terapeuci uzależnień wiedzą, że niektórzy pacjenci utrzymujący abstynencję, również stosują przemoc w swojej rodzinie. Jak wskazują wyniki badań Instytutu Psychologii Zdrowia PTP tego typu sytuacje są dla otoczenia przerażające, ponieważ nie występuje w nich główny winowajca-alkohol. W zespole uzależnienia od alkoholu istnieją dwa objawy, które przez charakterystyczną relację pijącego z otoczeniem odnoszą się do wspomnianych wyników. Pierwszy to kiedy osoba uzależniona odczuwa silną potrzebę napicia się (głód alkoholowy). Jeśli otoczenie stara się ograniczyć dostęp do alkoholu, zachowanie osoby uzależnionej staje się często bardzo agresywne. Dzięki niemu pijący znów odzyskuje łatwy dostęp do alkoholu ponieważ przerażone otoczenie w końcu ulega. Druga sytuacja to potocznie zwany kac (objawy odstawienia). Kiedy spada poziom alkoholu we krwi pijącego pojawiają się bardzo nieprzyjemne reakcje ze strony organizmu zarówno w samopoczuciu fizycznym, jak i psychicznym. By je zredukować i odzyskać poprzedni nastrój pijący postanawia sięgnąć po alkohol. I tym razem otoczenie może stanąć na drodze takiej osoby uniemożliwiając mu dostęp do picia, co tłumaczą często troską o zdrowie pijącego i uchronienie go przed kolejnymi konsekwencjami picia. Odpowiedzią osoby pijącej będzie w tym przypadku również agresja.

W przypadku obu objawów pretensje otoczenia będą stanowiły dla osoby pijącej mocne alibi. Może ono brzmieć następująco: „Gdybyś mnie nie sprowokowała wszystko byłoby dobrze”. Odtąd w podobnych sytuacjach otoczenie słysząc taką argumentację będzie przeżywać poczucie winy. Może ono skutecznie uniemożliwić zatrzymanie przemocy na wiele lat.

Osoba pijąca i stosująca przemoc musi podjąć terapię dotyczącą problemu alkoholowego oraz być objęta programem korekcyjnym dla osób stosujących przemoc.

 

Współuzależnienie u ofiar przemocy

Charakterystyczny sposób reagowania na picie i zachowanie bliskiej osoby zostało nazwane współuzależnieniem. Poniższa definicja dobrze opisuje zarówno doświadczanie przemocy i problemu alkoholowego ze strony bliskiej osoby:

Jest to utrwalona forma uczestnictwa w długotrwałej, niszczącej sytuacji życiowej, związanej z patologicznymi zachowaniami partnera, ograniczająca w sposób istotny wybór postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego stanu i utrudniająca zmianę położenia na lepsze (wg Z. Sobolewskiej-Mellibrudy).

Utrwalona forma uczestnictwa to nic innego jak charakterystyczne reakcje otoczenia, o których wcześniej była mowa. Zarówno picie bliskiej osoby, jak i stosowana przez nią przemoc (w definicji „patologiczne zachowania partnera”) doprowadzają do niszczącej sytuacji życiowej najbliższe otoczenie sprawcy. Poczucie winy i odpowiedzialności za sprawcę w istotny sposób ogranicza wybór postępowania. Wiele osób nie zwracając uwagi na osobiste konsekwencje (pogorszenie własnego stanu) nie ustaje w poszukiwaniach skutecznej pomocy dla sprawcy przemocy nadużywającego alkoholu.

Te osoby są przekonane, że leczenie problemu alkoholowego wyeliminuje również przemoc. Takie postępowanie jest podyktowane często normami, przekazami, w których byliśmy wychowywani i w które mocno wierzymy. Według nich bliskiej osobie, którą spostrzegamy jako chorą, należy udzielić pomocy i wsparcia. Na tym polega największa pułapka współuzależnienia. Koncentracja życia na problemie pica kogoś bliskiego prowadzi do braku realizacji własnych potrzeb, a wśród nich najważniejszej – bezpieczeństwa. Zmaganie się z piciem i agresją bliskiej osoby oraz podejmowanie wysiłków mających na celu niesienie jej pomocy coraz bardziej osłabia i utrudnia zmianę położenia na lepsze.

Takie osoby bardzo trudno przekonać, że potrzebują pomocy zwłaszcza, że doświadczają od czasu do czasu „drobnych sukcesów”. Może to być dłuższy okres abstynencji u sprawcy przemocy, który dobrze odpowiada fazie „miodowego miesiąca” w cyklu przemocy. Wówczas sprawca swoim pozytywnym zachowaniem i obietnicami zapewnia, że wcześniejsze sytuacje już nigdy się nie powtórzą. Inni z otoczenia mają zwyczaj podziwiać osoby współuzależnione za ich upór i niespożyte siły. Jeśli dodamy do tego wstyd przed ujawnieniem problemu oraz utożsamianie zwracania się po pomoc z przyznaniem się do słabości, widzimy kontekst w jakim żyje taka osoba.

By pokonać opisane trudności, które przeżywa osoba współuzależniona, warto skontaktować się z instytucją, która pomoże zaplanować najważniejsze kroki mające na celu polepszenie swojej sytuacji, a przede wszystkim zatrzymanie przemocy. Bezpiecznym sposobem takiego kontaktu wydaje się rozmowa telefoniczna, która zapewnia anonimowość i może zachęcić do nawiązania kontaktu bezpośredniego. Zapraszamy do kontaktu za pomocą naszej poradni telefonicznej pod numerem:

22 668 70 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-22.00).

 

Alkohol u ofiary przemocy

Ciągłe napięcie związane z przeżywaniem kolejnych aktów przemocy to rzeczywistość dobrze znana osobom, które jej doświadczają. Kiedy stres jest zbyt silny i trwa zbyt długo osoba doświadczająca przemocy może poszukiwać skutecznych sposobów na jego zredukowanie. Takim sposobem dla niektórych kobiet doświadczających przemocy staje się alkohol. Poniższa lista stanowi zbiór powodów, które podają osoby doświadczające przemocy sięgające po alkohol:

 1. zmniejszenie bólu fizycznego i psychicznego, który najczęściej wynika bezpośrednio z aktów przemocy. Wówczas alkohol działa jako środek znieczulający;
 2. ucieczka od zagrażającej rzeczywistości jest możliwa dzięki sięganiu po alkohol. Pozwala on choć na pewien czas oddzielić się od świata, w którym dominuje ból i cierpienie, a kolejna porcja alkoholu ten ograniczony czas wydłuża;
 3. środek nasenny jest bardzo pożądany, kiedy trudności z zasypianiem i/lub płytkim snem uniemożliwiają odpoczynek i zaburzają równowagę organizmu ofiary przemocy;
 4. środek poprawiający funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych, : uroczystości rodzinne, praca (zwłaszcza, gdy osoba doświadczająca przemocy nie ujawniła otoczeniu problemu przemocy), rozprawy w sądzie itd.;
 5. poprawa obrazu własnej osoby. Lepsze samopoczucie po alkoholu wpływa również na poczucie własnej wartości, która w powodu doświadczanej przemocy znajduje się na coraz niższym poziomie;
 6. zamiana silnych uczuć nieprzyjemnych (np. lęku, wstydu, poczucia winy) na przyjemne (np. ulga). W tym przypadku alkohol staje się regulatorem życia emocjonalnego. Jeśli przeważają w nim silne uczucia nieprzyjemne pojawia się zapotrzebowanie na alkohol, który choć na krótki czas „przenosi” w świat uczuć przyjemnych,
 7. sprzyjają uruchomieniu myślenia magiczno-życzenowego. Alkohol pozwala postrzegać w innym/lepszym świetle sytuację. Dzięki niemu ofiara przemocy może przekonać siebie, że jej sytuacja nie jest najgorsza, usprawiedliwiać występowanie przemocy oraz odwracać uwagę na inne sprawy nie związane z przemocą;
 8. żeby nie dać satysfakcji sprawcy przemocy („nie zobaczy mnie słabej”). Niektóre ofiary przemocy są przekonane, że widok ich słabych prowokuje sprawcę do kolejnych aktów przemocy. Dlatego alkohol w ich przekonaniu choć na pewien czas pozwala pokonać tę słabość.

W wymienionych powyżej punktach powtarza się informacja o ograniczonym czasie działania alkoholu. W celu wydłużenia czasu jego działania należy sięgnąć po kolejne dawki alkoholu, co w sposób niewidoczny dla osoby pijącej prowadzi ją do uzależnienia.

Fakt uzależnienia poważnie komplikuje sytuację osoby doświadczającej przemocy. Jako kobieta, której przypisane są społecznie bardzo poważne role zaczyna być na cenzurowanym, a sprawca nie waha się często sięgnąć po instrumenty prawne, by całkowicie ją sobie podporządkować. Fakt bycia matką powstrzymuje wiele pijących kobiet przed decyzją sięgnięcia po pomoc (doświadczanie przemocy + problem alkoholowy = podwójny wstyd i inne nieprzyjemne uczucia). Kiedy problem alkoholowy jest ujawniony przez sprawcę, bądź samą ofiarę, otoczenie nieustannie sprawdza jakość macierzyństwa, zazwyczaj z nastawieniem, że kontrola wypadnie negatywnie.

Badania wskazują, że kobiety z problemami alkoholowymi częściej nadużywają środków psychotropowych, co jeszcze bardziej komplikuje ich sytuację. Podejmowane na własną rękę okresy abstynencji okazują się nieskuteczne, zwłaszcza, że sprawca kolejnymi aktami przemocy potrafi w wielu wypadkach taki okres przerwać.

Szansę na uzyskanie skutecznej pomocy daje nawiązanie kontaktu z odpowiednimi instytucjami, które udzielą pomocy dotyczącej problemu alkoholowego, jak również przemocy.

Pogotowie „Niebieska Linia” dysponuje bazą placówek na terenie całego kraju. Informacje o konkretnej instytucji oraz wsparcie psychologiczne można uzyskać także drogą telefoniczną:

22 668 70 00 (czynna od poniedziałku do piątku)

oraz mailową poradnia@niebieskalinia.pl.

Piotr Antoniak

Żródło: http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/wybrane-informacje-i-artykuly/4048-przemoc-a-alkohol? ; Dostęp dnia 26.11.2018 r.

INFORMACJA

28 listopada 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie 9.30 w Domu Ludowym w Jadownikach Mokrych odbedą się warsztaty kulinarne i żywieniowe dla osób, które otrzymały produkty żywnościowe w ramach programu POPŻ 2018 .

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w warsztatach.

OGŁOSZENIE

16 listopada 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, który ma rozpocząć swoją działalność w styczniu 2019 roku, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • umiejętność pracy z osobami starszymi,
 • umiejętność bycia liderem, przywódcą,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • umiejętność organizowania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni,
 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • cierpliwość, kreatywność, mile widziane uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki zajęć, opracowanie miesięcznych planów zajęć, organizacja wyjazdów integracyjnych i uczestnictwo w tych wyjazdach, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja spotkań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami Gminy Wietrzychowice.

 1. Warunki pracy
 • umowa zlecenie (3 razy w tygodniu około 80 godzin miesięcznie),
 • miejsce wykonywania zlecenia – Miechowice Wielkie 38; 33-270 Wietrzychowice.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończone kursy i szkolenia,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 listopada 2018 roku do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na stanowisko Opiekun Klubu Seniora”:

osobiście w siedzibie GOPS pok. 7, lub pocztą na adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z kandydatami.

Informacja o wynikach umieszczona zostanie na stronie internetowej Gminy oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119.”