DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

26 września 2017

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.( miesięczny dochód 214,75 zł)

Powyższy dochód ma zastosowanie u osób , które składają wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek wychowawczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

4 września 2017

Celem Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma  z nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, realizować będzie cyklicznie działania towarzyszące. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej  i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach objął 520 osób przekazując im 26 ton żywności.

 

POMOC SPOŁECZNA

24 sierpnia 2017

                        POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł zwanej
  „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 2. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł zwanej „ kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie, zwanej „ kryterium dochodowym rodziny”

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek (np. bezrobocie).

W związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach świadczy pomoc w formie posiłku. Pomoc w zakresie dożywiania może zostać przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej w rodzinie nie przekracza 150 % wskazanego wyżej kryterium dochodowego. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wymagane dokumenty

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej wszczyna się na podstawie wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o miesięcznych uzyskanych dochodach tj:

 • w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę – zaświadczenie z zakładu pracy
  o miesięcznym uzyskiwanym dochodzie netto;
 • osób bezrobotnych –zaświadczenie z PUP filia Żabno;
 • świadczeniobiorców ZUS/KRUS- odcinek z renty bądź emerytury;
 • osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa (w tym hektarów przeliczeniowych):
 • osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  w Tarnowie
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni wyższej.

 

FORMY POMOCY

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

 1. Świadczenia pieniężne:
 2. zasiłek stały,
 3. zasiłek okresowy,
 4. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 5. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 6. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 7. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.
 8. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

 

 1. Świadczenia niepieniężne:
 2. praca socjalna,
 3. bilet kredytowany,
 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 5. składki na ubezpieczenie społeczne,
 6. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 7. sprawianie pogrzebu,
 8. poradnictwo specjalistyczne,
 9. interwencja kryzysowa,
 10. schronienie,
 11. posiłek,
 12. niezbędne ubranie,
 13. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
 14. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 15. mieszkanie chronione,
 16. pobyt i usługi w domu pomocy
 17. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

 

1.Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
  a dochodem na osobę w rodzinie.

 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

2.Zasiłek okresowy przysługuje: w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia.

 

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 1. Zasiłek celowy przysługuje:
 • w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 • osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, a także w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego (634 zł),
w przypadku osoby samotnie gospodarującej (514zł) na osobę w rodzinie usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W innej sytuacji wysokość odpłatności  uzależniona jest od dochodów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 r , załącznik do uchwały nr XXVI/152/2016, która przedstawia poniżej tabela.

Kryterium dochodowe ( %) kryterium dochodowego wg art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach
Osoba samotna lub samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
      101 -150 % 5,00% 10,00%
      151-200  % 15,00% 25,00%
      201 – 250 % 20,00% 30,00%
      251 -300  % 25,00% 35,00%
      301 – 400 % 35,00% 45,00%
      401 – 500 % 50,00% 70,00%
Powyżej 500 % 100,00% 100,00%

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej, rodziny, pracownika socjalnego lub każdej innej osoby, która zauważy w środowisku potrzebę udzielenia takiej pomocy. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, w którym stwierdza konieczność udzielenia usług opiekuńczych.

MIESZKANIA CHRONIONE

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lud d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, może być przyznany pobyt
w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

24 sierpnia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W ramach programu „Rodzina 500 plus”, którego rodzice (lub opiekunowie faktyczni albo opiekunowie prawni dziecka) będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko (do ukończenia przez dziecko 18. roku życia) niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w/w osobom na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak
i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku:

 • wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok,
 • świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku,
 • umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok,
 • umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku,

W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec).

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod poniższym adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/