INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

23 lipca 2018

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre w km 0+000 – 0+318 została wybrana oferta Wykonawcy: Zespół Usługowy Krzysztof krupa, 32-822 Strzelce Wielkie 44.


Do pobrania pełna treść informacji:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

17 lipca 2018

Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

4 lipca 2018

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre  w km 0+000-0+318.

Do pobrania pełna treść zaproszenia, wraz z szczegółami postępowania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Umowa
  4. Dokumentacja techniczna:

 

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

7 czerwca 2018

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. nr 534 Miechowice Małe i dz. nr 148 Miechowice Małe”.

1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. nr 534 Miechowice Małe i dz. nr 148 Miechowice Małe

1.1. Miechowice Małe działka nr 534

1.2. Miechowice Małe działka nr 148

w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/:

  1. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne
  2. Podbudowy i nawierzchnie.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marek Augustyński inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice.

3. Termin wykonania zamówienia: 06.09.2018 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia,

2) w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę  polegająca na  budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 42 000 zł brutto potwierdzone referencjami (obowiązkowo referencje dołączyć do oferty),

3) wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu  rękojmi i gwarancji jakości wykonania umowy na okres 5 lat.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 18.06.2018 r. do godz. 11.00

Oferta winna zawierać: nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania, wartość (cena), kosztorys ofertowy (złożona na formularzu dołączonym do oferty).

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie do dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu  przedmiary robót i kosztorys ofertowy.

Wietrzychowice dn. 07.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zaproszenia, wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

24 maja 2018

Nazwa zamówienia: 1. Remont drogi gminnej „Przyłęk” nr K202951 dz. ewid. nr 315 w m. Sikorzyce w km 0+000-1+800 2. Remont drogi gminnej „Na Granicy Miechowice” nr K202628 dz. ewid. nr 602 w m. Demblin w km 0+440-1+220 3.Remont drogi gminnej „Cmentarna” nr K202967 dz. ewid. nr 91 w m. Wietrzychowice w km 0+400-0+690 4.Remont drogi gminnej „Łabędziów Zaogrodzie” nr K202877 dz. ewid. nr 815 w m. Miechowice Wielkie w km 0+130-0+860 5.Remont drogi gminnej „Zalipie Dębowe” nr K202833 dz. ewid. nr 39 w m. Miechowice Wielkie w km 0+180-0+835. (więcej…)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

27 kwietnia 2018

Nazwa zamówienia: Remont drogi gminnej „Przyłęk” nr K202951 dz. ewid. nr 315 w m. Sikorzyce w km 0+000-1+800 2. Remont drogi gminnej „Na Granicy Miechowice” nr K202628 dz. ewid. nr 602 w m. Demblin w km 0+440-1+220 3.Remont drogi gminnej „Cmentarna” nr K202967 dz. ewid. nr 91 w m. Wietrzychowice w km 0+400-0+690 4.Remont drogi gminnej „Łabędziów Zaogrodzie” nr K202877 dz. ewid. nr 815 w m. Miechowice Wielkie w km 0+130-0+860 5.Remont drogi gminnej „Zalipie Dębowe” nr K202833 dz. ewid. nr 39 w m. Miechowice Wielkie w km 0+180-0+835. (więcej…)