„Jeżdżę z głową”

12 grudnia 2018

Gmina Wietrzychowice w ramach projektu „Jeżdżę z głową” przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego organizuje naukę jazdy na nartach w wymiarze 16 h dla 12 osób. Koszt udziału w szkoleniu to 100 zł netto. Zapisy w sekretariacie szkoły – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy.

ODBIÓR ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

16 listopada 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w dniu 16.11.2018 r. odbył się odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki rowerowej w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid. 391 w m. Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice” w ramach porozumienia Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wietrzychowice.

Całkowity koszt budowy przedmiotowego odcinka to 198 663,97 zł w tym dotacja  właściciela drogi czyli Powiatu Tarnowskiego to kwota 66 092,00 złote.


OGŁOSZENIE

6 listopada 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.

1.      Przedmiot i cel konsultacji:

  • Przedstawienie projektu „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o  przedmiotowym projekcie.
  • Projekt „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice www.wietrzychowice.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wójt – Ogłoszenia.

2.      Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  •  rozpoczęcie konsultacji:  06.11.2018 r.
  • zakończenie konsultacji: 13.11.2018 r. do godz. 15.00.

3.      Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

  •  konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
  • opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19,
  • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Wietrzychowice.

USC.426.13.2018

Wietrzychowice, dn. 06.11.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania:

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

23 lipca 2018

W związku ze spadkiem poziomu wody w rzece Wisła i Dunajec poniżej stanów ostrzegawczych oraz stabilną sytuacją hydrologiczną Wójt Gminy Wietrzychowice, od godz. 7.00 dnia 23 lipca 2018 r. – ODWOŁUJE POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE – na terenie Gminy Wietrzychowice.


Do pobrania:

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

2 marca 2018

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony postępowania, że na wniosek SOC.6220.4.2017 z dnia 22 stycznia 2018 r. Gminy Wietrzychowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na działkach nr 843 w Miejscowości Miechowice Wielkie oraz działkach 557 i 558 położonych w miejscowości Wietrzychowice.

W załączeniu:

ROZPOCZĘTO ZEBRANIA STRAŻACKIE

14 lutego 2018

Początkiem lutego rozpoczęły się w naszej gminie sprawozdawcze zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych, na których jednostki podsumowały rok 2017 pod względem inwestycji i swojej aktywności.

3 lutego  odbyły się zebrania OSP Miechowice Małe oraz OSP Sikorzyce

10 lutego miało miejsce zebranie sprawozdawcze OSP Miechowice Wielkie.

Na spotkaniach byli obecni również: Pan Tomasz Banek Wójt Gminy, Pan Piotr Moskal Przewodniczący Rady Gminy, Pan Maciej Mądrzyk Prezes Gminnego OSP oraz Pan Tadeusz Kozioł Komendant Gminny OSP.