Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2020 r., znak OP-II.082.3.32.2020.JSL

4 sierpnia 2020

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2020 r., znak OP-II.082.3.32.2020.JSL, w sprawie sporządzenia projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: 1. Dolina rzeki Gróbki PLH120067, 2. Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066; oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń.


Zakończenie remontu drogi gminnej „Do Kamiennego Krzyża przez wieś”

4 sierpnia 2020

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w m. Miechowice Małe zostało zrealizowane zadanie pn. Remont drogi gminnej „Do Kamiennego Krzyża przez wieś” Nr K202771 w km 0+868 do  km 1+050 w m. Miechowice Małe Gmina Wietrzychowice. Kwota dofinansowania  ze środków Funduszu wyniosła 72 128, 00 zł.

W ramach remontu został położony odcinek nowej nawierzchni asfaltowej o długości 182 mb, wraz z  poboczem z kruszywa łamanego. Na powierzchni 131m2  wymieniona została nawierzchnia chodnika na którym płytki chodnikowe zostały zastąpione kostką brukową, a w miejsce starych zniszczonych krawężników zostały ułożone nowe.


Warsztaty ekologiczne i ekonomiczne

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020 roku o godzinie 9.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach odbyły się warsztaty ekologiczne i ekonomiczne, prowadzone przez przedstawicielkę Banku Żywności.

W warsztatach uczestniczyli klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, korzystających z pomocy żywnościowej.


INFORMACJA

3 sierpnia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że dnia 4 sierpnia 2020 roku o godzinie 9.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach odbędą się warsztaty: ekologiczne i ekonomiczne prowadzone przez przedstawiciela Banku Żywności.

Zostaną zachowane wszelkie zasady higieny i bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Warsztaty organizowane są dla klientów korzystających z pomocy żywnościowej.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2 czerwca 2020

Nazwa zamówienia: Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

27 maja 2020

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Treść zmienianego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Do pobrania:

Zmienione/uzupełnione załączniki:

Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach”: